Ortotopik kalp nakli sonrasında gelişen inferior vena kava-sağ atriyum anastomozundaki darlığın balon anjiyoplasti ile başarılı tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 489-491

Ortotopik kalp nakli sonrasında gelişen inferior vena kava-sağ atriyum anastomozundaki darlığın balon anjiyoplasti ile başarılı tedavisi

Şule Korkmaz1, Serkan Topaloğlu1, Serkan Çay1, Mehmet Ali Özatik2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara

Kalp transplantasyonu sonrası anastomoz bölgesinde darlık oluşumu nadir bir komplikasyondur. Bu darlıklar cerrahi veya perkütan yolla tedavi edilebilir. Elli dört yaşında erkek hastaya son evre dilate kardiyomiyopati tedavisi için ortotopik kalp transplantasyonu uygulandı. Alıcı ile verici arasındaki uyumsuzluklar bikaval anastomozun gerginleşmesine neden oldu. Ameliyattan sonra yedinci günde hastada iki taraflı ciddi bacak ödemi gelişti. Onuncu günde sağ kalp kateterizasyonu yapıldı ve kontrast madde injeksiyonu ile birlikte, inferior vena kava ile sağ atriyum arasında anastomoz bölgesinde darlık gözlendi. Darlık alanında ortalama basınç gradiyenti 8 mmHg idi. Lezyon bölgesi Tyshak II perkütan valvuloplasti kateteriyle genişletildi. İşlem sonunda ortalama basınç gradiyenti 2 mmHg’ye geriledi ve genişleme venografiyle kontrol edildi. Girişimden birkaç gün sonra hastanın bacaklarındaki ödem geriledi. Böylece, inferior vena kava ile sağ atrium arasında anastomoz bölgesinde görülen darlığın giderilmesinde pulmoner balon kateteri kullanılarak istenen sonuç elde edilmiş oldu.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, anastomoz, cerrahi/komplikasyon; konstriksiyon, patolojik; kalp nakli; vena kava, inferior

Successful balloon angioplasty for inferior vena cava-right atrium anastomotic stenosis following orthotopic heart transplantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şule Korkmaz, Serkan Topaloğlu, Serkan Çay, Mehmet Ali Özatik. Successful balloon angioplasty for inferior vena cava-right atrium anastomotic stenosis following orthotopic heart transplantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 489-491

Sorumlu Yazar: Serkan Çay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale