Türk Kardiyolojisi Bilimsel Yayınlarda 2002 Yılını Durgunlukla Kapadı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 204-212

Türk Kardiyolojisi Bilimsel Yayınlarda 2002 Yılını Durgunlukla Kapadı

Altan Onat1
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul

Kardiyovasküler llp alanrnda 2002 yılmda Türkiye kökenli ulırslararasr yaymlw; Science Citation Index'in CD edisyonwra kaynak teşkil eden dergilerdeki Türkiye adresli yaym/ar olarak Web of Science'ten incelendi. Kardiyovaskülertrbbr ilgilendiren yaymlardan, ya/mz SC! Expanded kapsanımda yer alan makaleler ve editöre me kiiip ile toptanir ö: : .et/eri drşlanarak, geri kalan tam metin/i makaleler dikkate a/mdr. Birden fazla kurumdan ya da bilim dairndan çrkan ortak yaym/ar için bir kredi sistemi uyg ırltmdr. Anrlan yrlda bilim ve teknoloji salıalannda çrkan Türkiye kaynak Ir 8186 tam metin/i makaleden, talıminen %2, 1 'i kardiyovasküler trbba ait olup 95'i CD eclisyonuna dahi/di. Kardiyoloji yaymlarrnda 2002 yrlrnda, bir ö"ncesine kryasla, %5'lik bir aza/rş kaydedildi; dünyadaki payrnırz binde 6.6 ya indi. Kardiyolojide 74, kalp cerrahisinde 14, çocuk kardiyolojisinde 7 makale yaymlandr. Yaym/anan dergilerin ortanca impakt faktö"rü ( = 1.0) değişmedi. T. Yüksek ihtisas Hastanesi yaym/arda başta ki yerini korudu. S. Ersek Merkezi ile Ege ÜTF bır yrl hmule yapan merkezlerin başmda geldi. Yeni doçentlik tetji yönetmeliğinin yayın sayısını yükseltmeye yönelik etkisinin, kardiyolojide yayınlanan düşük kalite sergileyen dergilere odaklandrrma sonucunu yarattığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Türk kardiyoloji yayınları

Slight Decline in Turkish Cardiovascular Publications 2002 Covered by Science Citation Index

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat. Slight Decline in Turkish Cardiovascular Publications 2002 Covered by Science Citation Index. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 204-212
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale