Artmış karotis intima-media kalınlığı için sınır değerleri belirlemede yaş göz önünde bulundurulmalıdır [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 301-311 | DOI: 10.5543/tkda.2018.94770

Artmış karotis intima-media kalınlığı için sınır değerleri belirlemede yaş göz önünde bulundurulmalıdır

Ayşe Selcan Koç1, Hilmi Erdem Sümbül2
1Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, Adana
2Adana Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Bölümü, Adana

AMAÇ
Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak kılavuzlarda artmış karotis intima-media kalınlığı (C-IMT) için sınır değer olarak >0.9 mm kabul edilmektedir. Çalışmamızda, yaş ve cinsiyetin C-IMT üzerine olan etkisini ve değişik yaş gruplarında C-IMT sınır değerlerini araştırmayı planladık.

YÖNTEMLER
Bu geriye dönük çalışmaya 20–90 yaş aralığında en az bir kardiyovasküler risk faktörü olan C-IMT ölçümü yapılmış 644 hasta alındı. Karotid ultrasonografisinde (USG) ana ve internal C-IMT (CC-IMT ve IC-IMT) ölçümleri elde edildi. Hastaların klinik ve demografik parametreleri belirlendi. Çalışmaya dahil edilen hastalar; Grup I (20–40), Grup II (41–50), Grup III (51–60), Grup IV (61–70) ve Grup V (>70) olarak beş gruba ayrıldı.

BULGULAR
CC-IMT ve IC-IMT değerleri Grup I’den Grup V’e anlamlı olarak artmaktaydı (p<0.05 her biri). Grup I-II-II-IV-V elde edilen ortanca CC-IMT değeri sırası ile 0.70 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.75 mm ve 0.85 mm olduğu bulundu. IC-IMT ortanca değeri ise sırası ile 0.60 mm, 0.65 mm, 0.70 mm, 0.70 mm ve 0.80 mm idi. Tüm yaş gruplarında, ortanca CC-IMT değerinin IC-IMT değerine göre 50 µm daha yüksek olduğu bulundu. Sadece, CC-IMT değerinin erkeklerde anlamlı olarak farklı olduğu saptandı (0.80±0.20 mm ve 0.76±0.19 mm ve p=0.020). Yaş ile birlikte, hipertansiyon (HT), sigara içiciliği ve hiperlipidemi varlığı, sistolik-diyastolik kan basıncı ve vücut kitle indeksi yüksekliği artmış C-IMT ile ilişkili olduğu bulundu. Regresyon analizinde, sadece yaş ve HT varlığı ile artmış C-IMT bağımsız olarak ilişkiliydi. Yaşın her 1-dekat artışı ve HT varlığının sırası ile %44 ve %53 oranında artmış C-IMT varlığını belirlediği tespit edildi.

SONUÇ
C-IMT yaş ile beraber anlamlı olarak artar. Bu nedenle, C-IMT için yaşa uygun yeni sınır değerlere ihtiyaç vardır. Ayrıca CC-IMT değerleri tüm yaş gruplarında, IC-IMT ölçümüne göre yaklaşık 50 µm daha yüksektir ve USG raporlarında CC-IMT kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İleri yaş, karotid intima-media kalınlığı; sınır değerler.

Age should be considered in cut-off values for increased carotid intima-media thickness

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül. Age should be considered in cut-off values for increased carotid intima-media thickness. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 301-311

Sorumlu Yazar: Ayşe Selcan Koç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale