Arter sertlik parametreleri kalp fonksiyonları normal olan hastalarda vitamin D eksikliği ve tedavisi ile ilişkilidir [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 281-288 | DOI: 10.5543/tkda.2015.93237

Arter sertlik parametreleri kalp fonksiyonları normal olan hastalarda vitamin D eksikliği ve tedavisi ile ilişkilidir

Murat Sunbul1, Altug Cincin1, Mehmet Bozbay1, Ceyhun Mammadov1, Halil Atas1, Ekmel Burak Ozsenel2, Ibrahim Sari1, Yelda Basaran1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilimdalı, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Arter sertlik parametrelerinden nabız dalga hızı (NDH) ve artırma indeksi (AIx) artmış kardiyovasüler risk ile ilişkilidir. Önceki çalışmalarda vitamin D eksikliği ve kardiyovasküler hastalık arasında yakın bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı normal kalp fonksiyonları olan hastalarda vitamin D eksikliğinin ve tedavisinin arter sertlik parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır.

YÖNTEMLER
Çalışma grubu, vitamin D eksikliği olan, kalp fonksiyonları normal 45 hastadan oluştu. Hastaların ortanca yaşı 45.0 (12.00) yıl idi ve 33’ü kadındı. Hastalar oral vitamin D3 ile tedavi edildi. Arter sertlik parametreleri hastaların tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında brakiyal arter akımını saptayan Mobil-O-Graph cihazı kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Vitamin D seviyeleri hastaların tedavisi sonrasında anlamlı olarak arttı (9.0 [6.00] nmol/L, 29.0 [11.50] nmol/L, p<0.001). Geleneksel ekokardiyografi parametreleri arasında, tedavi öncesi ve sonrasında anlamlı fark yoktu. Tedavi sonrası NDH ve AIx, bazal ölçümlere göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla, 6.8 [1.55] m/s, 6.4 [1.30] m/s, p<0.001 ve 31.0 [14.50] %, 23.0 [22.00] %, p<0.001). Bazal vitamin D seviyesi NDH ile anlamlı ilişki saptandı (r=-0.352, p=0.018). Tedavi sonrası vitamin D seviyesi ile tedavi sonrası NDH (r=- 0.442, p=0.002) ve AIx (r=-0.419, p=0.004) arasında anlamlı ilişki saptandı. Çok değişkenli doğrusal regresyon analizinde, dönüştürülmüş bazal NDH’nin bağımsız öngördürücüsü saptanmadı.

SONUÇ
Vitamin D tedavisi arter sertlik parametreleri üzerineolumlu etkiler sağlamaktadır. Arter sertlik parametreleri vitamin D eksikliği olan hastalarda kadiyovasküler riskin değerlendirilmesinde klinikçiye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Arteryel sertlik, artırma indeksi, kardiyovasküler risk, nabız dalga hızı; vitamin D.

Arterial stiffness parameters associated with vitamin D deficiency and supplementation in patients with normal cardiac functions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Sunbul, Altug Cincin, Mehmet Bozbay, Ceyhun Mammadov, Halil Atas, Ekmel Burak Ozsenel, Ibrahim Sari, Yelda Basaran. Arterial stiffness parameters associated with vitamin D deficiency and supplementation in patients with normal cardiac functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 281-288

Sorumlu Yazar: Murat Sunbul, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale