Kronik mitral yetersizliği olan hastalarda 12. aylık takiplerin sonunda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının subklinik düzeyde strain inceleme ile değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 426-433 | DOI: 10.5543/tkda.2017.92837

Kronik mitral yetersizliği olan hastalarda 12. aylık takiplerin sonunda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının subklinik düzeyde strain inceleme ile değerlendirilmesi

Selen Yurdakul1, Ali Doğan1, Saide Aytekin2
1İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi
2Özel İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

AMAÇ
Semptomsuz mitral yetersizliğinde (MY) en uygun cerrahi zamanı tartışmalı bir konudur. Çalışmamızda kronik MY olan semptomsuz hastaların takibinde sol ventrikül (SV) sistolik fonksiyonlarındaki değişiklikleri. Bir strain inceleme yöntemi olan hız vektör görüntüleme (HVG) metodu ile incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmamıza orta-ileri MY ve SV ejeksiyon fraksiyonu (EF) normal olan 54 hasta (ortalama yaş 57.9±8, %55 erkek) ve 30 sağlıklı gönüllü (ortalama yaş 56±6.5, %55 erkek) ilk değerlendirmede geleneksel ekokardiyografi ve HVG yöntemi ile incelendi.

BULGULAR
Takiplerinde, 12. ayın sonunda 45 hastanın klinik ve ekokardiyografik incelemeleri yapıldı. SV boyutlarında ve EF’sinde anlamlı bir değişiklik olmadı. SV strain değerleri başlangıçdaki ölçümlere göre önemli derecede azaldı. SV zirve sistolik strain (S) ve strain rate (SR) değerleri başlangıçta sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük idi (S: 16.29±3.30, 23.4±1.9, p=0.0001 ve SR: 0.93±0.39, 4.9±0.6, p=0.0001). İzlemdeki azalış anlamlı bulundu (S: 13.76±2.68 ve SR: 0.27±0.14, p=0.0001).

SONUÇ
Kronik MY olan hastalarda, cerrahi zamanlamanın doğru belirlenmesi ve özellikle SV sistolik fonksiyon bozukluğunun klinik öncesi dönemde değerlendirilmesi için HVG kaynaklı strain inceleme kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sol ventrikül fonksiyonları, mitral yetersizliği, strain.

Assessment of subclinical left ventricular systolic function using strain imaging in the follow-up of patients with chronic mitral regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selen Yurdakul, Ali Doğan, Saide Aytekin. Assessment of subclinical left ventricular systolic function using strain imaging in the follow-up of patients with chronic mitral regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 426-433

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale