Doku Doppler Görüntüleme ve Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmini [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 501-508

Doku Doppler Görüntüleme ve Renkli M-mod Doppler Ekokardiyografi ile Sol Ventrikül Diyastol Sonu Basıncının Tahmini

Sinan DAĞDELEN1, Nevnihal EREN2, Hasan KARABULUT2, İlyas AKDEMİR2, Mehmet ERGELEN1, Mustafa SAĞLAM1, Murat YÜCE1, Cem ALHAN2, Nuri ÇAĞLAR2
1Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
2Acıbadem Hastanesi

Çalışmamızın amacı, doku Doppler görüntüleme ve renkli M-Mod ekokardiyografi teknikleri ile noninvaziv olarak sol ventrikül diyastol sonu basıncını (LVEDP) tahmin etmektir. Materyal ve metod: Bu amaçla çalışmaya koroner anjiyogramında anlamlı koroner darlık olmayan (<%40 koroner darlık), LVEDP <10 mmHg olan (Grup A) 24(8 K, 16 E; yaş ort 55±13 yıl), 10-15 mmHg arasında olan (Grup B) 21 (4K, 17E; yaş ort 56±11 yıl) ve >15 mmHg olan (Grup C) 35 vaka (15 K, 20 E; yaş ort 58±9 yıl) alınmıştır. Hastalara Aloka SSD 2200 ekokardiografi cihazı ile yapılan incelemede; mitral lateral anulusunun doku Doppler'i görüntülemesi ve apikal dört boşluktan alınan mitral akım renkli M-mod görüntüleri ile erken ve geç diyastolik velositeleri (Em, Am), Em deselerasyon zamanı (EmDT), Am zamanı (Am-t), mitral propagasyon velositesi gecikme zamanı (VpDT) ölçüldü.
BULGULAR
Grup A için EmDT?100 msn, Am-t?90 msn, Em/Am?1, Vp-DT?45 msn bulunma sensitivitesi ve spesifisitesi sırasıyla; 0.57 ve 0.89, 0.66 ve 0.88, 0.64 ve 0.92, 0.73 ve 0.89 olarak tespit edildi. Grup B için EmDT'nin 100-120 msn, Am-t'nin 90-110 msn, Em/Am'nin 1-0.5, VpDT'nin 45-60 msn bulunma sensitivitesi ve spesifisitesi sırasıyla; 0.57 ve 0.84, 0.60 ve 0.82, 0.51 ve 0.86, 0.55 ve 0.83 olarak tespit edildi. Grup C için EmDT >120 msn, Am-t >110 msn, Em/Am <0.5, VpDT >60 msn bulunma sensitivitesi ve spesifisitesi sırasıyla; 0.92 ve 0.80, 0.71 ve 0.80, 0.86 ve 0.72, 0.78 ve 0.86 olarak tespit edildi.
SONUÇ
Sol ventrikülün doku Doppler ve mitral akım propagasyon velositesi ile elde edilen EmDT, Am-t, Em/Am ve VpDT değerleri noninvaziv olarak LVEDP'yi tahmin etmede oldukça anlamlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Doku Doppler görüntüleme, renkli Mmod, diyastolik fonksiyon

Estimation of Left Ventricular end-diastolic Pressure by color M-mode Doppler Echocardiography and Tissue Doppler Imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Hasan KARABULUT, İlyas AKDEMİR, Mehmet ERGELEN, Mustafa SAĞLAM, Murat YÜCE, Cem ALHAN, Nuri ÇAĞLAR. Estimation of Left Ventricular end-diastolic Pressure by color M-mode Doppler Echocardiography and Tissue Doppler Imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 501-508
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale