Açıklanamayan çarpıntı nedeniyle elektrofizyolojik çalışma yapılan hastalarda yaşam kalitesi ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 136-140 | DOI: 10.5543/tkda.2013.87120

Açıklanamayan çarpıntı nedeniyle elektrofizyolojik çalışma yapılan hastalarda yaşam kalitesi ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi

Mehmet Fatih Özlü1, Osman Yıldırım2, Alim Erdem1, Serkan Öztürk1, Suzi Selim Ayhan1, Fatih Canan3, Mehmet Yazıcı1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Bolu
3Izzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bolu

AMAÇ
Belgelenememiş çarpıntı atakları nedeniyle yapılan elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) sonucu normal veya anormal olan hastaların yaşam kalitesi ve kaygı düzeyleri açısındankarşılaştırılması amaçlandı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya çarpıntı yakınması olan, aritmileri elektrokardiyografi (EKG) ile belgelenmemiş ve EFÇ yapılan 128 hasta alındı. EFÇ ile supraventriküler taşikardi (SVT) saptanan hastalar ile EFÇ sonucu normal olan hastalar Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi ölçeğinin 26 maddelik kısa formu ve durumluk-sürekli kaygı envanteri ile değerlendirilerek yaşam kalitesi ve kaygı düzeyi açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR
Tanısal EFÇ işlemi sonucunda 72 hastada SVT saptandı. SVT’li grubun yaşam kalitesi skorları EFǒleri normal grupdakilere göre anlamlı derecede daha kötü bulundu
(p=0.000-0.001). Aynı şekilde SVT’li hastalarda kaygı skorları da EFǒleri normal gruba göre daha yüksekti (p=0.000). Çok değişkenli regresyon analizinde yaş, bedensel alan yaşam kalitesi, ruhsal alan yaşam kalitesi, durumluk kaygı ve sürekli kaygı SVT’nin bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

SONUÇ
Çarpıntı yakınması SVT’ye bağlı olan hastalarda kaygı düzeyi daha yüksek ve yaşam kalitesi de daha düşük bulunmuştur. Klinik uygulamada çarpıntı yakınması olan hastalar değerlendirilirken fark edilen psikiyatrik semptomların altta yatan aritmiye sekonder olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Defibrilatör, takılabilir/yan etki, endokardit/tanı/ önleme ve kontrol /tedavi; kalp pili; kardiyoloji

Anxiety levels and quality of life assessment in patients that underwent an electrophysiologic study due to unexplained palpitations

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Fatih Özlü, Osman Yıldırım, Alim Erdem, Serkan Öztürk, Suzi Selim Ayhan, Fatih Canan, Mehmet Yazıcı. Anxiety levels and quality of life assessment in patients that underwent an electrophysiologic study due to unexplained palpitations. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 136-140

Sorumlu Yazar: Mehmet Fatih Özlü, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale