Koroner arter ektazisi ve koroner arter hastalığı olan hastalarda kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 306-314 | DOI: 10.5543/tkda.2015.84899

Koroner arter ektazisi ve koroner arter hastalığı olan hastalarda kalp hızı değişkenliğinin değerlendirilmesi

Bekir Serhat Yıldız1, Emel Ozkan2, Fatma Esin2, Hayrettin Ozkan3, Yusuf Izzettin Alihanoglu1, Ismail Dogu Kilic1, Harun Evrengul1, Havane Asuman Kaftan1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli
2Denizli Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Denizli
3Denizli Devlet Hastanesi, Kalp-damar Cerrahisi Kliniği, Denizli

AMAÇ
Bu çalışmada, koroner arter ektazisi (KAE) ve koroner arter hastalığı (KAH) olan hastaların kalp hızı değişkenliği (KHD) parametreleri karşılaştırıldı.

YÖNTEMLER
Çalışma popülasyonu KAE’li ardışık 60 hasta (14 kadın, ortalama yaş 51.63±7.44 yıl), KAH’lı 60 hasta (15 kadın, ortalama yaş 53.67±9.31) ve sağlıklı 59 kişiden (13 kadın, ortalama yaş 52.85±8.19) oluşmaktaydı. Elektrokardiyogramlar (EKG) çekilip, 24 saatlik Holter EKG takıldı. Rutin biyokimyasal testleri yapıldı ve klinik özellikleri değerlendirildi. Koroner anjiyografi görüntüleri incelendi. Zamanla ilgili KHD parametrelerinden; tüm “normal-to-normal” (NN) intervallerinin standart sapma (SDNN), ardışık NN intervallerinin farkının kare kökü (RMSSD) ve frekansla ilgili KHD parametrelerinden düşük frekans (LF), çok düşük frekans (VLF), yüksek frekans (HF), düşük ve yüksek frekansın oranı (LF/HF) ve toplam güç (TP) hesaplandı.

BULGULAR
SDNN, KAE ve KAH grubunda sağlıklı gruba göre düşüktü (sırasıyla, 140.85±44.21, 96.51±31.28, 181.05±48.67). Gruplar arasında RMSSD değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.004). Sağlıklı grup ile karşılaştırıldığında, VLF ve HF değerleri KAE grubunda anlamlı olarak azalmıştı (VLF p<0.001; HF, p=0.007). KAH grubunda sağlıklı grup ile karşılaştırıldığında TP, VLF ve HF değerleri anlamlı olarak düşük (sırasıyla, p<0.001, p<0.001, p<0.001), LF ve LF/HF değerleri ise anlamlı olarak yüksekti (p<0.001, p<0.001). KAH grubu ile karşılaştırıldığında KAE grubunda, TP değerleri anlamlı olarak yüksek (p<0.001), LF ve LF/HF değerleri ise anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001, p<0.001).

SONUÇ
Vagal modulasyonda azalma ve sempatik aktivitede artma ile kalp fonksiyonlarının değerlendirildiği KHD analizi KAH olan hastalarda KAE olan hastalara göre daha kötü sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner arter ektazisi, kalp hızı değişkenliği.

Evaluation of heart rate variability in patients with coronary artery ectasia and coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bekir Serhat Yıldız, Emel Ozkan, Fatma Esin, Hayrettin Ozkan, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Ismail Dogu Kilic, Harun Evrengul, Havane Asuman Kaftan. Evaluation of heart rate variability in patients with coronary artery ectasia and coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 306-314

Sorumlu Yazar: Bekir Serhat Yıldız, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale