Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 198-203

Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişki

İstemihan Tengiz1, Ertuğrul Ercan1, Nezihi Barış3, Sema Güneri3, İstemi Nalbantgil3
1Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği,İzmir
2Central Hospital, Kardiyoloji Kliniği,İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Çalışmada, brakiyal arterde cıkuna bağlı elitatasyon ( Flow-Mediared Dilarion=FMD) ve nitraıla indiik/enmiş dilarasyon (NitrateInduced Dilation=NID) ile koroner arter hastalığwın anjiyografik ciddiyeri arasındaki ilişki değerlendirildi. Çalışmaya kararlı anjina pektoris nedeniyle koroner arıjiyog rafisi yapılan ve koroner arter hastalığı ramsı konan 64 hasta (Grup/), efor testi pozitif olup koroner anjiyografisi normal bulıman 12 olgu (Grup ll) ile kontrol grubu olarak efor testi normal olan 18 sağlıklı olgu (Grup lll) alındı. FMD ve N ID, bazal brakiyal arter çapma göre olan artışların yüzdesi olarak değerlendirildi. Grup 1/ıasraları koroner anjiyografi sonuçlarına göre tek veya çok damar hastaları olarak iki alt gruba ayrıldı. Sonuçlar gruplar arasmda karşılaştınldı. FMD değerleri hem Grup /hem de Grup ll de, Grup III e göre anlamlı derecede daha düşük idi (p<0.001 ). NID değerleri ise Grup ll ve III de Grup I e göre anlamlı derecede daha yüksek idi (p<0.001 ). Grup I ile ll arasmda FMD yönünden anlamlı farklilık saptanmazken (p>0.05); N ID, Grup If de anlamlı derecede daha yüksek idi (p<0.001). Grup I de 16hastada tek damm; 48 hasrada da çok damar hastalığı saptandı. N/D değerleri yönünden tekiçok damar hastaları arasmda anlamlt farklılı.k saptanmazken (p>0.05); FMD değerlerinin çok damar hastalarında anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p<0.001 ). Anormal FMD, koroner arter hastalığımn anjiyografik ciddiye/i ile ilişkili olup alerosklerozwı progressif seyrinin bir göstergesi olabilif: Efor testi pozilif, normal koroner arterli olgularda FMD bozuk olmasma rağmen NID nin normal olmciSI., bu hasralarda endojen nitrik oksir aktivitesinin yetersizliğini düşündürmekledir.

Anahtar Kelimeler: Akım bağımlı dilatasyon, nitrat bağımlı dilatasyon, koroner arter hastalığı

The Relationship Between Severity of Coronary Artery Disease and Endothelial Dysfunction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan, Nezihi Barış, Sema Güneri, İstemi Nalbantgil. The Relationship Between Severity of Coronary Artery Disease and Endothelial Dysfunction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 198-203
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale