Oral antikoagülan tedavi kesilmeden yapılan radyal arter yoluyla koroner anjioyografi güvenliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 4-9 | DOI: 10.5543/tkda.2018.82830

Oral antikoagülan tedavi kesilmeden yapılan radyal arter yoluyla koroner anjioyografi güvenliği

Tuğba Kemaloğlu Öz1, Tayfun Gürol1, Nedim Umutay Sarıgül2, Utku Arslan1, Maryam Kobegenova1, Alper Aydın1, Özer Soylu1, Bahadir Dağdeviren1
1Bahçeşehir Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey.
2Kardio Bremen, Kardiyoloji Bölümü, Bremen, Almanya.

AMAÇ
Dabigatran, apiksaban ve rivaroksabandan oluşan direkt etkili oral antikoagülanların (DOAK) koroner anjiyografi (KAG) sırasında ve sonrasında kanama riskini artırıp artırmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada DOAK tedavisine ara verilmeden yapılan KAG’nin güvenli olup olmadığı araştırıldı.

YÖNTEMLER
Çalışmamıza radyal arter yoluyla KAG yapılması kararlaştırılan toplam 160 hasta dahil edildi. Bu hastaların 60’ı DOAK (apiksaban, rivaroksaban ya da dabigatran) tedavisi almakta olup Grup A olarak adlandırıldı. Grup A’nin işlem sırasında ve sonrasındaki sonuçları yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş DOAK kullanmayan 100 hastadan oluşan kontrol grubuyla (Grup B) karşılaştırıldı.

BULGULAR
İşlem ve baskı süresi, kreatinin seviyesi, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, sigara ve/veya alkol kullanımı, damar hastalığı, kalp yetersizliği açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Bir aylık takip süresi boyunca, sadece kontrol grubundaki (Grup B) bir hastada radyal arter tıkanıklığı tespit edildi. Geniş hematom (>5 cm ya da ön kola uzanan hematom), diseksiyon, fistül, perforasyon ya da kompartman sendromuna rastlanmadı; 5 cm’den küçük hematom toplam iki hastada gözlendi (her iki gruptan birer hasta). İşlem sırasında ve takip süresince trombotik olay yaşanmadı.

SONUÇ
Direkt etkili oral antikoagülanlar tedavisine ara verilmeden radyal arter yoluyla yapılan KAG erken ya da kısa dönemde komplikasyon riskini artırmamaktadır. Basitçe uygulanan aralıksız DOAK tedavi stratejisi konforlu, kolay ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülanlar, apiksaban, koroner anjiyografi; dabigatran; radyal arter; rivaroksaban.

Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuğba Kemaloğlu Öz, Tayfun Gürol, Nedim Umutay Sarıgül, Utku Arslan, Maryam Kobegenova, Alper Aydın, Özer Soylu, Bahadir Dağdeviren. Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 4-9

Sorumlu Yazar: Tuğba Kemaloğlu Öz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale