Oksidatif stres belirteçleri kararlı koroner arter hastalığının tanısında, yaygınlığını ve kompleksliğini değerlendirmede yardımcı mıdır? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 599-605 | DOI: 10.5543/tkda.2017.80733

Oksidatif stres belirteçleri kararlı koroner arter hastalığının tanısında, yaygınlığını ve kompleksliğini değerlendirmede yardımcı mıdır?

Mustafa Yılmaz1, Cihan Altın2, Afag Özyıldız3, Haldun Müderrisoğlu3
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana/ Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir/ Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara/ Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı kararlı koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda, hastalığın tanısında, kompleksitesi ve yaygınlığının değerlendirilmesinde serum oksidatif ve antioksidatif stress belirteçlerinin yerinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

YÖNTEMLER
Çalışmaya toplam 145 hasta dahil edildi. Koroner anjiyografi (KAG) sonuçlarına göre hastalar KAH’ı olmayan (grup 1) ve olan (grup 2) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Grup 2’deki hastalar SYNTAX skorlarına göre düşük skorlu ve orta-yüksek skorlu olmak üzere tekrar 2 gruba ayrıldı. Serum malondialdehit (MDA) ve total antioksidan kapasitesi (TAK) seviyeleri hem grup 1 ve grup 2 arasında hem de düşük skorlu ve orta-yüksek skorlu gruplar arasında karşılaştırıldı.

BULGULAR
Grup 1 ile grup 2’nin TAK ve MDA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla, p=0.036 ve p=0.029). SYNTAX skoru 1-22 olan grup ile SYNTAX skoru >22 olan grup arasında da TAK ve MDA seviyeleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla, p=0.582 ve p=0.85).

SONUÇ
Kararlı KAH olan hastalarda, KAH olmayanlara göre serum MDA seviyesi yüksek, TAK seviyesi ise düşüktür, ancak bu parametreler hastalığın kompleksitesi göstermede yeterli değildir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, malondialdehit, oksidatif stres, total antioksidan kapasite.

Are oxidative stress markers helpful for diagnosing the disease and determining its complexity or extent in patients with stable coronary artery disease?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Yılmaz, Cihan Altın, Afag Özyıldız, Haldun Müderrisoğlu. Are oxidative stress markers helpful for diagnosing the disease and determining its complexity or extent in patients with stable coronary artery disease?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 599-605

Sorumlu Yazar: Mustafa Yılmaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale