Hipertansiyonlu Özbek erkeklerinde sol ventrikül hipertrofisinin genetik temeli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 466-472

Hipertansiyonlu Özbek erkeklerinde sol ventrikül hipertrofisinin genetik temeli

Dilorom Kurbanova, Marietta Eliseyeva
Republican Specialized Center Of Cardiology, Tashkent, Uzbekistan

AMAÇ
Bu çalışmada hipertansif Özbek erkeklerinde ACE/ID, AGT/M235T, AT1R/A1166C ve CYP11B2/C344T genetik polimorfizmlerin sıklıkları ve bunların sol ventrikül hipertrofisiyle (SVH) ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya derece 1-2 esansiyel hipertansiyonu olan ve tedavi görmemiş 172 Özbek erkek (ort. yaş 47±10) ve normotansif 60 gönüllü (ort. yaş 41±10) alındı. Tüm olgular sol ventrikül (SV) kütlesi ve kütle indeksini belirlemek için M-mod ekokardiyografi ile değerlendirildi. Genomik DNA’nın elde edilmesi için periferik kan örnekleri alındı ve polimeraz zincir reaksiyonunda sınırlı parça uzunluk polimorfizm teknikleriyle analiz edildi.

BULGULAR
Hipertansif hastaların 148’inde (%86.1) SVH saptandı. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, hipertansif grupta ACE geninde D-aleli ve CYP11B2 geninde T-aleli sıklıkları anlamlı yükseklik gösterdi. Özbek hipertansif erkeklerinde AGT/M235T polimorfizmi ile SVH arasında anlamlı ilişki görüldü. AGT geninin 235T-aleli, ACE geninin D-aleli ve CYP11B2 geninin 344T-aleli hasarlı aleller olarak belirlendi ve tüm hipertansif hastalarda hasarlı alel görüldü. Bir hasarlı alel sadece yedi hastada (%4.1) görülürken, 52 hastada (%30.2) iki, 89 hastada (%51.7) üç hasarlı alel vardı. Sol ventrikül hipertrofisinin derecesi hasarlı alel sayısıyla artmaktaydı. İkili hasarlı alel birlikteliği açısından, SVH derecesini en olumsuz etkileyen ikili D+235T-alelleri olarak saptandı.

SONUÇ
Özbek erkeklerinde esansiyel hipertansiyon ACE/ID ve CYP11B2/C344T gen polimorfizmleri ile ilişkili bulunurken, hipertansiyona ACE geninin D-aleli ve CYP11B2 geninin T-aleli sıklığı eşlik etmektedir. Bulgularımız Özbek erkeklerinde AGT/M235T polimorfizmi ile SVH arasındaki ilişkiye de kanıt sağlamakta, D+235T-alellerinin birlikteliğinin SVH’yi en olumsuz etkileyen ikili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon/genetik, hipertrofi, sol ventrikül/epidemiyoloji; polimorfizm, genetik; Özbekistan/epidemiyoloji

Genetic background of left ventricular hypertrophy in Uzbek hypertensive men

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilorom Kurbanova, Marietta Eliseyeva. Genetic background of left ventricular hypertrophy in Uzbek hypertensive men. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 466-472

Sorumlu Yazar: Marietta Eliseyeva, Uzbekistan
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale