Pulmoner endarterektominin erken dönemde altı dakika yürüme testi ve ekokardiyografi parametrelerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 300-305 | DOI: 10.5543/tkda.2015.76363

Pulmoner endarterektominin erken dönemde altı dakika yürüme testi ve ekokardiyografi parametrelerine etkisi

Tarık Kıvrak1, Erdal Durmuş1, Murat Sünbül1, Bedrettin Yıldızeli2, Bülent Mutlu1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde 6 dakika yürüme testi (6-DYT) ve ekokardiyografi parametrelerindeki değişimler araştırıldı.

YÖNTEMLER
Çalışmaya 76 hasta (32 erkek, 44 kadın; ortalama yaş 45.9±15.1 yıl) alındı. Ameliyat öncesi ve sonrası 6-DYT ve ekokardiyografi yapıldı. Ardından ameliyat öncesi ve sonrası parametrelerdeki değişimler ile bazal yürüme testi ile bazal parametreler arasındaki korelasyon karşılaştırıldı.

BULGULAR
Altı dakika yürüme testindeki mesafe ameliyat sonrası belirgin şekilde arttı (p<0.001). Ameliyat sonrası sağ ventrikül (SağV) çapı ve basıncındaki azalma, sol ventrikül (SolV) çaplarında belirgin artış saptandı; fakat ejeksiyon fraksiyonundaki (EF) değişim anlamlılığa ulaşmadı. Sistolik pulmoner arter basıncı (sPAB) ve triküspit yetersizliği derecesinde önemli oranda azalma saptandı. Bazal ekokardiyografi parametreleri ile bazal 6-DYT arasında korelasyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

SONUÇ
Bu çalışma, bazal 6-DYT sonuçları ve SağV ekokardiyografi parametreleri arasındaki ilk korelasyon araştırmasıdır. Miyokart performans indeksi (MPI) ve TAPSE pulmoner endarterektomi (PEA) işlemi sonrası izlemde önemli parametrelerdir. Yaşam kalitesinin değerlendirildiği parametrelerdeki düzelme önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, pulmoner endarterektomi, sağ kalp yetersizliği.

Effect of pulmonary endarterectomy on six-minute walking test and echocardiography in the early stage

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tarık Kıvrak, Erdal Durmuş, Murat Sünbül, Bedrettin Yıldızeli, Bülent Mutlu. Effect of pulmonary endarterectomy on six-minute walking test and echocardiography in the early stage. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 300-305

Sorumlu Yazar: Tarık Kıvrak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale