Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 207-215 | DOI: 10.5543/tkda.2018.72809

Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler

Mehmet Emre Arı1, Tamer Yoldaş2, Utku Arman Örün2, Selmin Karademir2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Dilate kardiyomiyopati (DKM) sol ventrikül işlevlerinde bozukluk ve kalp yetersizliği ile seyreden ve prognozu kötü olan bir hastalıktır. Tanısal ve terapötik gelişmelere rağmen etiyoloji hala bilinmemektedir. Çalışmamızda idiyopatik DKM tanısıyla izlenen hastalarımızın yaşam süresini etkileyen faktörleri değerlendirmek istedik.

YÖNTEMLER
Ekim 2005–Ekim 2017 tarihleri arasında idiyopatik DKM tanısı konulan 79 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bilgileri, sol ventrikül fonksiyonları, tedavi ve izlemleri hastane kayıtlarından incelendi. Prognoza etki edebilecek faktörlerden; semptomların başlama yaşı, cinsiyet, anne-baba akrabalığı, telekardiyogramda kardiyomegali varlığı, ekokardiyografide azalmış ejeksiyon fraksiyonu (EF), kısalma fraksiyonu (KF), mitral yetersizlik derecesi ve intrakardiyak tromboz gelişimi değerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların yaşları 20±60 ay, erkek/kız oranı ise 1.02/1 idi. Hastaların en sık kalp yetersizliği semptom ve bulguları (n=59, %74.7) ile başvurduğu görüldü. En sık görülen fizik muayene bulgusu üfürüm (n=53, %67.1) ve taşikardi (n=48, %60.8) idi. Olguların %73.4’ünde telekardiyografide kardiyomegali vardı. Ekokardiyografi değerlendirmesinde EF ve KF değerleri sırasıyla %35.7±1.3 ve %17.3±6.5 iken 42 (%53.2) hastada 2. derece ve üzerinde mitral yetersizlik olduğu görüldü. İzlem süresi 20±38.1 (1–156) ay idi. Dört olguda (%5.1) intrakardiyak tromboz saptandı. Mortalite oranı %36.7 olarak bulundu. Sağ kalım sürelerine göre prognostik faktörlere bakıldığında; anne baba arasında akrabalık olması, EF ve telekardiyografide kardiyomegali olmasının sağkalım süresini anlamlı derecede kısalttığı görüldü.

SONUÇ
Anne baba arasında akrabalık olması, tanı anında telekardiyografide kardiyomegali olması ve EF değerlerinin düşük olması DKM hastalarında sağkalım sürelerini etkileyen en önemli belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, dilate kardiyomiyopati, prognoz.

Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Emre Arı, Tamer Yoldaş, Utku Arman Örün, Selmin Karademir. Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 207-215

Sorumlu Yazar: Mehmet Emre Arı, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale