Olgu bildirileri Sol Sirkumfleks Arterin Sağ Koroner Arterin Terminal Dalı Olarak Çıkışı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 53-54

Olgu bildirileri Sol Sirkumfleks Arterin Sağ Koroner Arterin Terminal Dalı Olarak Çıkışı

Olcay SAĞKAN1, Ender ÖRNEK1, Osman YEŞİLDAĞ1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Kliniğimizde koroner anjiyografi yapılan 450 hastanın ikisinde (% 0.4) koroner arter çıkış anomalisi saptanmıştır. Sunduğumuz olgu sirkumfleks arterin çok nadir görülen bir anomalisidir. Sirkumfleks arter sağ koroner arterin terminal bir uzantısı olarak devam etmekteydi arterin gerek ana gövdesi gerekse obtüs dalları normal ve gelişmiş olarak izlenmiştir. Esas şikayeti sol ayakta klaudikasyo intermitens olan 64 yaşındaki erkek hastamızda koroner anomali asemptomatik idi. Yayınlarda şematik olarak belirtilmiş fakat olgu sunumuna rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sirkumfleks arter anomalisi, sağ koroner arter anomalisi, koroner anjiyografi

Case Reports Left Circumflex Artery Arising as a Terminal Extension of the Right Coronary Artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Olcay SAĞKAN, Ender ÖRNEK, Osman YEŞİLDAĞ. Case Reports Left Circumflex Artery Arising as a Terminal Extension of the Right Coronary Artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 53-54
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale