Mitral Darlikli Hastalarda P Dalga Dispersiyonu Ve Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti İşleminin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 161-165

Mitral Darlikli Hastalarda P Dalga Dispersiyonu Ve Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti İşleminin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi

Hasan TURHAN1, Ertan YETKİN1, Yüksel AKSOY1, Orhan MADEN1, Kubilay ŞENEN1, M.Birhan YILMAZ1, Mehmet İLERİ1, Ramazan ATAK1, Sengül CEHRELİ1, Emine KÜTÜK1
Türkiye Yüksek ihtisas Hospital, Department of Cardiology, Ankara, Turkey

P dalga dispersiyonu (PDD), yeni bir elektrokardiyografik parametre olup, sinüzal uyarıların intra-atriyal ve inter-atriyal nonhomojen ve kesintili iletilmesi ile ilişkilidir. PDD maksimum ve minimum P dalga süreleri arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Yakın zamanda yayınlanmış çalışmalarda uzamış P dalga süresi ve artmış P dalga dispersiyonunun yüksek atrial fibrilasyon riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı mitral darlıklı hastalarda P dalga dispersiyonunu belirlemek ve perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) işleminin P dalga dispersiyonu üzerine etkisini değerlendirmektir. Çalışmaya PMBV adayı 29 mitral darlıklı hasta (26 bayan, 3 erkek; yaş 33±6 yıl) ve 27 sağlıklı gönüllü (24 bayan, 3 erkek; yaş 32±7 yıl) kontrol grubu olarak dahil edildi. İşlemden bir gün önce hasta ve kontrol grubundaki tüm kişilerin elektrokardiyogramları çekildi ve transtorasik ekokardiyogramları yapıldı. İşlem sonrası birinci gün, birinci ay, ve altıncı ayda çalışmaya dahil edilen hasta gruplarındaki tüm kişilerin elektrokardiyogramları çekildi. Hasta grubundaki kişilerin transtorasik ekokardiyogramları işlem sonrası birinci gün, birinci ay ve altıncı ayda tekrarlandı. Çekilen elektrokardiyogramlardan maksimum ve minimum P dalga süreleri ölçüldü ve PDD hesaplandı. Mitral darlıklı hasta grubunda maksimum P dalga süresi ve PDD sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı (p<0.001). Ancak, minimum P dalga süreleri acısından hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. PMBV sonrası birinci gün, birinci ay ve altıncı ayda yapılan ölçümlerde maksimum P dalga süresi ve PDD'nun işlem önçesi ölçülen bazal değerlere göre ilerleyici bir şekilde istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (p<0.001). Birinci gün, birinci ay ve altıncı ayda ölcülen maksimum P dalga süresi ve PDD kendi aralarında karşılaştırıldığında yine istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edildi (p<0.01). Ancak, minimum P dalga sürelerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. PDD'nda ki azalma ile ekokardiyografik parametrelerdeki düzelme arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç olarak, yüksek atrial fibrilasyon riskini gösteren PDD mitral darlıklı hastalarda sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir. PMBV sonrası PDD kısa ve uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı derecede düşmektedir.


P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis and Effects of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on P Wave Dispersion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan TURHAN, Ertan YETKİN, Yüksel AKSOY, Orhan MADEN, Kubilay ŞENEN, M.Birhan YILMAZ, Mehmet İLERİ, Ramazan ATAK, Sengül CEHRELİ, Emine KÜTÜK. P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis and Effects of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on P Wave Dispersion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(3): 161-165
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale