Sekundum tip atriyal septal defektlerin perkütan kapatılmasında Occlutech Figulla cihazının etkinlik ve güvenliği: İlk klinik deneyimlerimiz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 189-193

Sekundum tip atriyal septal defektlerin perkütan kapatılmasında Occlutech Figulla cihazının etkinlik ve güvenliği: İlk klinik deneyimlerimiz

Erdoğan İlkay1, Fehmi Kaçmaz2, Özcan Özeke1, Rahsan Sarper Turan1, Sakine Fırat1, Kutluk Pampal3, Esra Özer3, Selcuk Bilgin3
1Mesa Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Tatvan Asker Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Bitlis
3Mesa Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ
Bu çalışmada sekundum tip atriyal septal defektlerin (ASD) kapatılmasında Occlutech Figulla cihazının etkinlik ve güvenliği değerlendirdi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, hemodinamik olarak önemli şanta yol açan sekundum ASD’nin perkütan transkateter yolla kapatılmasında Occlutech Figulla cihazı kullanılan 28 hasta (17 kadın, 11 erkek; ort. yaş 43) alındı. Defekt büyüklüğü transtorasik (TTE) ve transözofageal (TEE) ekokardiyografi yanı sıra sekiz hastada balonla da ölçüldü. Hastalar altı ay izlendi ve TTE ile muayene edildi.

BULGULAR
Ortalama defekt çapı TTE ile 20.3±2.1 mm, TEE ile 22.1±1.9 mm, balonla 24.2±2.4 mm ölçüldü. Defektlerin kapatılmasında kullanılan ortalama cihaz büyüklüğü 26.8±3.6 mm (dağılım 6-36 mm) idi. Kapatma işlemi ortalama 44.7±21.4 dakika sürdü. Tüm hastalarda cihaz başarıyla yerleştirildi. Cihaz yerleşiminden hemen sonra üç hastada (%10.7) küçük rezidüel akım izlendi; bu durum iki hastada üçüncü ayda, bir hastada ise altıncı ayda kayboldu. İşlem sırasında, üç hastada (%10.7) geçici sinüs taşikardisi ve bir hastada (%3.6) akut atriyal fibrilasyon olmak üzere, dört hastada (%14.3) komplikasyon gelişti. Altıncı ay takibinde tüm hastalar semptomsuzdu. Hiçbir hastada iskemik inme, yırtılma, cihaz aşınması, embolizasyon, trombüs oluşumu ya da cihazın yer değiştirmesi görülmedi.

SONUÇ
Occlutech Figulla cihazı sekundum tip ASD’lerin kapatılmasında etkin ve güvenli bir cihazdır. Özellikle trombüs gelişimi için yüksek riskli hastalarda tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu, kalp septal defekti, atriyal/tedavi; protez tasarımı

The efficiency and safety of percutaneous closure of secundum atrial septal defects with the Occlutech Figulla device: Initial clinical experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Rahsan Sarper Turan, Sakine Fırat, Kutluk Pampal, Esra Özer, Selcuk Bilgin. The efficiency and safety of percutaneous closure of secundum atrial septal defects with the Occlutech Figulla device: Initial clinical experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 189-193

Sorumlu Yazar: Erdoğan İlkay, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale