Kırsal ve kentli hastalarda koroner kalp hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 128-136 | DOI: 10.5543/tkda.2018.68782

Kırsal ve kentli hastalarda koroner kalp hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması

Salih Kılıç1, Erhan Saraçoğlu1, Yusuf Çekici1, Arafat Yıldırım1, Zülfiye Kuzu1, Dilara Deniz Kılıç2, Meral Kayıkçıoglu3
1Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Nizip Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep, Türkiye
3Ege Üniversitsei Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Çalışmamızda kırsalda ve kentte yaşayan koroner kalp hastalarında (KKH) ikincil korunmanın karşılaştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER
Kesitsel çalışmamıza iki farklı kardiyoloji kliniğinde Ocak 2016 ve Ocak 2017 tarihleri arasında başvuran KKH tanılı ardışık tüm hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tıbbi öyküleri ve son üç ayda bakılan laboratuvar değerleri kayıt edildi. Hastaların beyanlarından yerleşim yerlerine göre; kırsal (n=456) ve kentsel (n=1752) hastalar olarak iki gruba ayrıldı.

BULGULAR
Hastaların medyan yaşı 64 (çeyrekler arası, 12) yıl olup kırsal ve kentsel hastalar arasında fark izlenmedi. İlk koroner hadiseden ortalama 4.1±2.1 yıl geçmiş idi. Hastaların %22.2’sinin hala sigara içtiği ve sigara bırakma oranının kentsel hastalarda belirgin daha yüksek olduğu saptandı (%20.5 ve %11.2; p<0.001). Hipertansiyon (%64.3 ve %56.7), diabetes mellitus (%45.6 ve %39.2), serebrovasküler olay (%9.2 ve %3.8) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%11.4 ve %5.5) öyküsü kırsal hastalarda belirgin daha yüksek idi (tümü için; p<0.05). Tüm hastaların %34.2’si obez olup obezite oranı kırsal hastalarda kentsel hastalara göre belirgin daha yüksek saptandı (%46.4 ve %31.2; p<0.001). Düzenli egzersiz yapma oranı kırsal hastalarda belirgin daha düşük idi (%34.4 ve %23.9; p<0.001). Hastaların %88.9’u anti-platelet, %62.1’i
statin, %73.1’i beta-bloker ve %34.2’si ACEI/ARB tedavisi almaktaydı. İlaçların kullanım oranlarının kırsal hastalarda kentsel hastalara göre belirgin daha düşük olduğu saptandı (tümü için: p<0.05).

SONUÇ
Çalışmamızda KKH olan hastalarda ikincil korunmanın istenilen seviyeden uzak olduğu ve kentsel hastalara göre kırsal hastalarda bu oranın belirgin olarak daha düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner kalp hastalığı, ikincil korunma; kırsal ve kentli hastalar.

Comparison of secondary prevention in coronary heart disease patients living in rural and urban areas

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Yusuf Çekici, Arafat Yıldırım, Zülfiye Kuzu, Dilara Deniz Kılıç, Meral Kayıkçıoglu. Comparison of secondary prevention in coronary heart disease patients living in rural and urban areas. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 128-136

Sorumlu Yazar: Salih Kılıç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale