Ekstrensek pulmoner darlığa neden olan mediyastinal lenfoma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 421-424

Ekstrensek pulmoner darlığa neden olan mediyastinal lenfoma

Necla Ozer1, Onur Sinan Deveci1, Ergün Barıs Kaya1, Metin Demircin2
1Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Toraks Ve Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

Sonradan gelişen pulmoner darlık erişkinlerde nadir görülen ve şüphe edilmediği taktirde kolaylıkla atlanabilen bir durumdur. Daha da nadir olan ekstrensek pulmoner darlık, sıklıkla göğüs kitlelerinin sağ ventrikül çıkış yolu üzerinde yol açtıkları dinamik olmayan obstrüksiyon nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yirmi yaşında bir kadın hasta, başka bir merkezde transtorasik ekokardiyografi ve göğüs bilgisayarlı tomografisi ile saptanan ve ana pulmoner yapıda basıya yol açan, 5.5x5.5x7 cm büyüklüğünde bir mediyastinal kitle nedeniyle merkezimize sevk edildi. Transtorasik ekokardiyografi ile tekrar incelenen hastada, pulmoner kapağın hemen sonrasında ana pulmoner artere bası yapan bir kitle görüldü. Devamlı dalga Doppler ile incelemede, bası bölgesindeki pulmoner arterde tepe sistolik gradiyent 65 mmHg, ortalama gradiyent 37 mmHg ölçüldü. Hastaya orta hat sternotomi ile açık torakotomi uygulandı. Ameliyatta, en büyük çapı 15 cm ölçülen kitlenin perikarda sıkı bir şekilde tutunduğu, sol frenik siniri tamamen sardığı izlendi; pulmoner arter ve aortun dış duvarında invazyon vardı. Kitle sadece kısmi olarak çıkarılabildi ve histopatolojik tanı evre IIa sklerozan Hodgkin lenfoma olarak kondu. Ameliyat sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastada remisyon bulguları görüldü; hastanın kardiyak yakınması yoktu.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Hodgkin hastalığı, lenfoma/komplikasyon, mediastinal neoplaziler/komplikasyon/cerrahi; pulmoner arter/patoloji; pulmoner kapak darlığı/etyoloji.

Mediastinal lymphoma causing extrinsic pulmonary stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Necla Ozer, Onur Sinan Deveci, Ergün Barıs Kaya, Metin Demircin. Mediastinal lymphoma causing extrinsic pulmonary stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 421-424

Sorumlu Yazar: Necla Ozer, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale