Erken Dönem Q Dalgasız Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Doku Doppler Görüntüleme Tekniğinin Miyokardiyal Disfonksiyonu Belirlemedeki Üstünlüğü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(1): 25-30

Erken Dönem Q Dalgasız Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Doku Doppler Görüntüleme Tekniğinin Miyokardiyal Disfonksiyonu Belirlemedeki Üstünlüğü

Sinan DAĞDELEN1, Nevnihal EREN2, İlyas AKDEMİR1, Hasan KARABULUT2, Mehmet ERGELEN1, Murat AKÇAY1, Nuri ÇAĞLAR2
1Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Acıbadem Hastanesi, İstanbul

Q dalgalı miyokard infarktüsü sonrası, etkilenen miyokard bölgesinde doku Doppler velosite gradiyentinin azaldığı bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, Q dalgasız infarktüs (nonQ-MI) geçiren hastalarda, segmenter disfonksiyon olmaksızın miyokardiyal fonksiyon bozukluğunu doku Doppler ekokardiyografi ile göstermektir.
METOD
Çalışmaya, kontrol grubu (KG) olarak koroner arter hastalığı olmayan 20 (14'ü K, yaş ort 51±15) ve çalışma grubu (ÇG) olarak nonQ-MI olup segmenter hareket bozukluğu olmayan 25 vaka (18'i K, yaş ort 57±10) alındı. Doku Doppler görüntüleme ile mitral lateral anuler bölgenin sistolik gradiyent (Sm), EKG'de Q dalgasının başlangıcından pik Sm'ye kadar geçen süre (Q-Sm), erken ve geç diyastolik gradiyentler (Em, Am) ölçüldü. Koroner anjiyografi sonrası, sol ventrikülografi aracılığı ile ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve -Dp/Dt hesaplandı.
BULGULAR
Her iki grup arasında EF ve -Dp/Dt bakımından anlamlı farklılık yoktu. ÇG ile KG karşılaştırıldığında; ÇG'unda, Sm (6.7±1.9 ve 9.8±2.9 cm/sn, p<0.00001) ve Em/Am daha düşük (0.9±0.4 ve 1.3±0.7, p=0.013), Q-Sm daha uzun (172.9±29.8 ve 141.2±30.9 msn, p=0.0003) idi. Her iki grupta, Sm ve Q-Sm ile EF arasında orta derece anlamlı korelasyon tespit edildi (sırasıyla ÇG'unda 0.59, -0.55 ve KG'unda 0.70, -0.61). ÇG ve KG'unda, Em/Am ile -Dp/Dt arasında orta derece anlamlı korelasyon tespit edildi (sırasıyla 0.66 ve 0.62).
SONUÇ
NonQ-MI'lı hastalarda, doku Doppler kullanarak yukarıda bahsedilen sistolik ve diyastolik parametreler, invaziv ölçümlerle orta derecede korelasyona sahiptir. Bu grup hastalarda, invaziv sistolik ve diyastolik ölçümler normal olmasına rağmen, doku Doppler ile gösterilen sistolik ve diyastolik miyokardiyal gradiyent değişiklikleri, miyokard disfonksiyonunun erken noninvaziv göstergeleridir.

Anahtar Kelimeler: Q dalgasiz miyokard infarktüsü, doku,Doppler görüntüleme

Superiority of the Tissue Doppler Imaging Technique on Determination of the Myocardial Dysfunction in Patients with NonQ-wave Myocardial Infarction at Early Term

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, İlyas AKDEMİR, Hasan KARABULUT, Mehmet ERGELEN, Murat AKÇAY, Nuri ÇAĞLAR. Superiority of the Tissue Doppler Imaging Technique on Determination of the Myocardial Dysfunction in Patients with NonQ-wave Myocardial Infarction at Early Term. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(1): 25-30
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale