Osteopontin, fetuin-A, visfatin metabolik belirteçleri ile koroner kireçlenme arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 397-402

Osteopontin, fetuin-A, visfatin metabolik belirteçleri ile koroner kireçlenme arasındaki ilişki

Ömer Uz1, Ömer Yiğiner1, Namık Özmen1, Bekir Yılmaz Cingözbay2, Zafer Işılak1, Bekir Sıtkı Cebeci3
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Servisi Üsküdar/istanbul
2Gaziosmanpaşa Hastanesi Gaziosmanpaşa/istanbul
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Biyokimya Servisi Üsküdar/istanbul

AMAÇ
Bu çalışmada, çokkesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile belirlenen koroner arter kireçlenmesinin, plazma osteopontin, serum fetuin-A ve visfatin düzeyleri ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışmaya, koroner arter hastalığı şüphesiyle ÇKBT ile incelenen 64 ardışık hasta (51 erkek, 13 kadın; ort. yaş 49.5±10.9; dağılım 33-78) alındı. Hastaların koroner kalsiyum skorları (KKS) Agatston ölçüm yöntemi kullanılarak hesaplandı. Açlık kan örneklerinde plazma osteopontin, serum fetuin-A ve visfatin düzeyleri ölçüldü ve bunların kalsiyum skorlarıyla ilişkisi araştırıldı.
Bul­gu­lar: Otuz iki hastada (%50) koroner kireçlenme saptandı. Ortalama KKS 146.5±333.7 Agatston ünitesi (AÜ) bulundu; bu değer koroner arter hastalığı için orta derecede riski göstermekteydi. On hastada (%15.6) skor 400 Aܒnün üzerindeydi. Ortalama fetuin-A, visfatin ve osteopontin düzeyleri sırasıyla 25.6±6.4 ng/ml, 19.7±47.2 ng/ml ve 20.4±16.1 ng/ml bulundu. Serum visfatin ve fetuin-A düzeyleri kalsiyum skoruyla anlamlı ilişki göstermezken (r=0.15, p=0.37 ve r=0.17, p=0.22), plazma osteopontin düzeyi kalsiyum skoruyla orta derecede ilişki gösterdi (r=0.35; p=0.008). Koroner kireçlenmeyi öngörmek için yapılan ROC analizinde, eğri altındaki en büyük alan osteopontine aitti (0.741; p=0.004); bunu fetuin-A (0.574; p=0.31) ve visfatin (0.580; p=0.27) izlemekteydi. Osteopontin için kesim değeri 18.45 ng/ml (duyarlılık %72, özgüllük %73) bulundu.
So­nuç: Bulgularımız KKS ile plazma osteopontin düzeyi arasında ilişki olabileceğini göstermektedir. Koroner kireçlenmeyi daha güçlü şekilde öngörmeyi sağlayacak metabolik parametreler için araştırmalar sürdürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz/metabolizma, kalsifikasyon, koroner arter hastalığı/radyografi, osteopontin; bilgisayarlı tomografi.

The relationship between coronary calcification and the metabolic markers of osteopontin, fetuin-A, and visfatin

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer Uz, Ömer Yiğiner, Namık Özmen, Bekir Yılmaz Cingözbay, Zafer Işılak, Bekir Sıtkı Cebeci. The relationship between coronary calcification and the metabolic markers of osteopontin, fetuin-A, and visfatin. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 397-402

Sorumlu Yazar: Ömer Uz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale