Anterior miyokart enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda trombüs aspirasyonu ile görülebilir aspirat gelmesinin no reflow ve hastane içi mortalite ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 95-102 | DOI: 10.5543/tkda.2019.49940

Anterior miyokart enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda trombüs aspirasyonu ile görülebilir aspirat gelmesinin no reflow ve hastane içi mortalite ile ilişkisi

Taner Şeker1, Caner Türkoğlu2, Oğuz Akkuş3, Mustafa Gür1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Department, Adana, Türkiye.
2Malatya Eğiitm ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Department, Malatya, Türkiye.
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye.

AMAÇ
Primer perkütan girişim (PKG) sırasında uygulanan trombüs aspirasyonun faydası hala tartışmalıdır. Biz bu çalışmada görülebilir trombüs aspiratının klinik olarak etkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmaya prospektif olarak 295 TIMI 0 veya I olan anteriyor ST segment yükselmeli miyokart enfarktüslü hasta dahil edildi. Trombüs aspirasyonu için PKG öncesinde manuel trombüs aspirasyon cihazları kullanıldı. Hastalar görülebilir aspirat elde edilenler ve görülebilir aspirat elde edilmeyenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. No-reflow bulgusu, görülebilir aspirat elde edilen grupta anlamlı olarak düşük
izlendi.

BULGULAR
Görülebilir trombüs aspirasyonu tüm hastaların 178 (%60.3) inde elde edildi. No reflow belirgin anlamlı olarak görülebilir trombüas aspirasyonu grubunda düşük izlendi (p<0.001). Ejeksiyon fraksiyonu, ST segment rezülosyonu anlamlı olarak görülebilir trombüs aspirasyonu sağlanan grupta yüksek bulunurken hastane içi mortalite, Killip II-IV ve PKG sonrasındaki TIMI frame count belirgin olarak görülebilir trombüs aspirasyonu elde edilmeyen gruba göre düşük izlendi (hepsi için p<0.05).

SONUÇ
Görülebilir trombüs aspirasyonu elde edilmesi anterior ST elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastalarda kısa dönem klinik sonuçlar ve prognoz hakkında bilgi sağlayabilir

Anahtar Kelimeler: Mortalite, no-reflow; ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü; trombüs aspirasyonu.

The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with anterior ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Oğuz Akkuş, Mustafa Gür. The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with anterior ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 95-102

Sorumlu Yazar: Taner Şeker, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale