Akut koroner sendromların yeni antitrombosit ilaçlar ile tedavi stratejisinde öne çıkan konular [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 166-171 | DOI: 10.5543/tkda.2013.42716

Akut koroner sendromların yeni antitrombosit ilaçlar ile tedavi stratejisinde öne çıkan konular

Rasim Enar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yeni oral P2Y12 inhibitörleri prasugrel ve tikagrelor, 2011 ve 2012 yıllarında güncellenen akut koroner sendrom (AKS) kılavuzlarının antitrombosit tedavi stratejisinde aspirine ek olarak yerini almıştır. Klopidogrele kıyasla daha güçlü, öngörülebilir ve daha hızlı trombosit inhibisyonu sağlayan yeni oral antitrombosit ajanlar ile ilgili çalışmalarda her iki yeni ajanın da primer son noktaları (kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan miyokart enfarktüsü ve inme) önlemede klopidogrele kıyasla üstünlükleri gösterilmiştir. İlgili çalışmaların altgrup analizleri yeni ajanların etki düzeylerinin AKS’de bazı hasta altgruplarında da farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur: (1) Tikagrelor ile mortalitede azalma sağlanmıştır. (2) Tikagrelor özellikle erken invazif strateji uygulanan orta ve yüksek riskli ST yükselmesiz AKS’li hastalarda daha etkindir. (3) Prasugrel’in tanısal koroner anjiyografi sonrası primer perkütan koroner girişim kararı alınan akut ST yükselmeli miyokart enfarktüslü olgularda daha etkin olduğu gösterilmiştir. (4) Prasugrel, diyabetli hastalarda daha etkindir. Bu bilgilerin ışığında klopidogrel daha çok konservatif strateji ile izlenecek veya stent yerleştirilmemiş AKS’li hastalarda önerilirken, invazif strateji uygulanacak hastalarda ikili antitrombosit tedavide P2Y12 inhibitörü seçiminde son seçenek olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom/ilaç tedavisi, aspirin/ terapötik kullanım; ilaç tedavisi, kombinasyon; kanama/kimyasala bağlı; klopidogrel; miyokart enfaktüsü/epidemiyoloji; prasugrel; tikagrelor; trombosit agregasyon inhibitörü.

Prominent features of management strategies in acute coronary syndromes with the new oral antiplatelet agents

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Rasim Enar. Prominent features of management strategies in acute coronary syndromes with the new oral antiplatelet agents. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 166-171

Sorumlu Yazar: Rasim Enar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale