Yapay Aort Kapaklı Olguların Kapak Boyutuna Göre Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ileDeğerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 685-689

Yapay Aort Kapaklı Olguların Kapak Boyutuna Göre Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ileDeğerlendirilmesi

Seden ÇELİK1, Haldun AKGÖZ1, Tamer AKBULUT1, Şennur ÜNAL DAYİ1, Şevket GÖRGÜLÜ1, Orhan ÖZER1, Tayfun GÜROL1, Cüneyt KONURALP1, Burak TANGÜREK1, Sait Terzi1, Tuna TEZEL1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

AMAÇ
Ciddi aort stenozu nedeniyle yapay aort kapak takılmış kişilerde ameliyat sonrası kapak boyutuna göre sol ventrikül fonksiyonu, fonksiyonel durum ve egzersiz süresinin kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirilmesi amaçlandı. Materyel ve
METOD
Çalışmaya yaş ortalaması 46±12 (yaş aralığı 17-71) olan 8'i kadın, 32'si erkek, yapay aort kapak takılmış, yakınması olmayan 40 hasta alındı. Hastalar ameliyattan ortalama 5±4 yıl sonra incelendi. Tüm hastalar M-mod, iki boyutlu ve Doppler transtorasik ekokardiyografi ve kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirildi.
BULGULAR
Olgular kapak boyutu 21 numara ve daha küçük olanlar (Grup I) ile kapak boyutu 21 numaradan büyük olanlar (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Olguların yaşları, sol ventrikülün sistolik ve diyastolik çapları, interventriküler septumun ve arka duvarın kalınlıkları ile ortalama yapay aort kapak gradyenti açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Buna karşılık maksimum aort kapak gradyenti Grup I'de ort.40±15mmHg, Grup II'de ort.29±8mmHg değerinde elde edilirken fark anlamlı bulundu (p<0,03). Ayrıca hastaların pikVO2 değerleri (p<0,003), anaerobik eşikdeki VO2 (p<0,001), pik VO2 /kg (p<0,03) ve PVO2/KH (p<0,001) değerleri kapak boyutu büyük olan II. Grup'ta belirgin olarak yüksek bulundu.
SONUÇ
Kardiyopulmoner egzersiz testinde elde edilen pik VO2, anaerobik eşikdeki pik VO2 ve pik VO2/KH değerlerinin kapak boyutu büyük olan olgularda anlamlı olarak yüksek bulunduğu gözlendi. Bu durum kapak boyutu büyük olan olguların daha iyi bir fonksiyonel kapasiteye sahip olduklarını, daha geç yorulduklarını ve pik atım hacimlerinin daha yüksek olduğu şeklinde yorumlandı.


Evaluation of Patients with Artificial Aortic Valves by Cardiopulmonary Exercise Testing According to Valve Size

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Seden ÇELİK, Haldun AKGÖZ, Tamer AKBULUT, Şennur ÜNAL DAYİ, Şevket GÖRGÜLÜ, Orhan ÖZER, Tayfun GÜROL, Cüneyt KONURALP, Burak TANGÜREK, Sait Terzi, Tuna TEZEL. Evaluation of Patients with Artificial Aortic Valves by Cardiopulmonary Exercise Testing According to Valve Size. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 685-689
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale