Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi ile Aort Kapak Sklerozu Arasındaki İlişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 29-34

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi ile Aort Kapak Sklerozu Arasındaki İlişki

Tayfun Şahin1, Dilek Ural1, Fatma Berk2, Ertan Ural1, Ayşen Ağaçdiken1, Göksel Kahraman1, Ahmet Vural1, Meltem Özden3, Hakan Demir2, Cumali Aktolun2, Baki Komsuoğlu1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ
Hipertansiyoncia sessiz miyokard iskemisi görülme oram %35-40'dır. Son zamanlarda aort kapak sklerozu aterosklerotik sürecin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamn amacı, asemptomatik lıipertansif bireylerde sessiz iskemi, aort kapak sklerozu ve baz ı ekokardiyografik ve biyokimyasal parametreler arasmdaki ilişkiyi ince/emektir.
METOD
Çalışmaya angi na pekt01·is veya konjestif kalp yetersizliğ i semptomları olmayan 131 ardışık lıipertansif hasta alındı. Sessiz iskemi varlığı Ta/yunı-201 miyokard peıfiizyon sintigrafisi ile araştırıldı. Ekokardiyografi ile sol ventrikiil geometrisi, sisto/ik ve diyastolikfonksiyonlar ve aort kapak yapısı değerlendirildi . Aort kapak sklerozu sklerozım şiddetine göre 0-3 arasmda dereeelendi ri/di.
BULGULAR
Sessiz iskemi 46 /ıastada (%35) saptandı. Sessiz iskemi saptanan grupta erkek cinsiyet oram, yaş ortalamaları ve lipoprotein( a) seviyeleri sessiz iskemi saptannıayan gruptan daha yüksekti (erkek cinsiyet: %57 karşı %35, yaş: 61±9 yıl karşı 56±9 yıl, lipoprotein(a): 53±43 mg/d/ karşı 36±32 mg/d/, p=O.OJ ). Sol ventrikiil kitlesi, sisto/ik ve diyastolik fonksiyonlar her iki grupta da benzerdi. Sessiz iskemi aort kapak sklerozu ile anlamlı derecede ilişkiliye/i (r= 0,27, pSONUÇ
Esansiyel hipertansiyon/u lıastalarda sessiz miyokard iskemisinin aort kapak sklerow ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı . Bu bulgular, bu grup hastalarda ekokardiyografiele saptanan aort kapak sklerozımun koroner aterosklerozwı bir belirteci olab ileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, hipertansiyon, aort kapak, ateroskleroz

Relationship Between Silent Myocardial Ischemia and Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayfun Şahin, Dilek Ural, Fatma Berk, Ertan Ural, Ayşen Ağaçdiken, Göksel Kahraman, Ahmet Vural, Meltem Özden, Hakan Demir, Cumali Aktolun, Baki Komsuoğlu. Relationship Between Silent Myocardial Ischemia and Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 29-34
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale