Apikal hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada koroner arter ile pulmoner arter arasındaki fistülün perkütan yolla kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 144-147 | DOI: 10.5543/tkda.2013.31799

Apikal hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada koroner arter ile pulmoner arter arasındaki fistülün perkütan yolla kapatılması

Murat Sünbül1, Nurdan Papila Topal2, Tarık Kıvrak1, Bülent Mutlu1
1Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Elli dört yaşında kadın hasta, son 6 aydır olan eforla gelişen göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Hastanın transtorasik ekokardiyografisinde apikal bölgede hipertrofi görüldü. Ayırıcı tanı amacıyla yapılan kardiyak manyetik rezonans görüntülemesinde apikal hipertrofik kardiyomiyopati saptandı. Göğüs ağrısı nedeniyle yapılan miyokart perfüzyon sintigrafisinde anteriyor bölgede iskemi bulundu. Koroner anjiyografide koroner arterler normal olup sol ön inen arter proksimalinden pulmoner artere doğru uzanan arteriyovenöz fistül (AVF) gösterildi. Mevcut yakınmalarının AVF’ye bağlı koroner çalma sendromu nedeniyle geliştiği düşünüldü. Perkütan koroner girişim ile “coil” kullanılarak AVF kapatıldı. Hastanın göğüs ağrısı düzeldi. Koroner AVF bulunan hastalarda koroner çalma sendromu miyokart iskemisinin nedeni olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül/epidemiyoloji, göğüs ağrısı; koroner anjiyografi; koroner-subklavya çalma sendromu; koroner damar anonomalisi.

Percutaneous closure of the coronary artery-pulmonary artery fistula in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Sünbül, Nurdan Papila Topal, Tarık Kıvrak, Bülent Mutlu. Percutaneous closure of the coronary artery-pulmonary artery fistula in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(2): 144-147

Sorumlu Yazar: Murat Sünbül, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale