Periton diyalizi hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 88-94 | DOI: 10.5543/tkda.2018.31391

Periton diyalizi hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi

Duygu Ersan Demirci1, Deniz Demirci1, Melahat Çoban2, Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin1, Şakir Arslan1
1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2SBÜ Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya, Türkiye

AMAÇ
Kardiyovasküler hastalıklar diyaliz tedavisi gören hastalarda önde gelen mortalite nedenidir. Çalışmaların çoğunun periton diyalizi hastalarında sol ventrikül (SoV) fonksiyonlarına odaklanmasına rağmen, periton diyalizinin sağ ventriküler (SaV) fonksiyonlara etkisi konusunda yeterli bilgi yoktur. Biz çalışmamızda periton diyalizi tedavisi gören son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarında SaV ekokardiyografik parametrelerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
İki grupta toplam 73 hasta incelendi: 36 periton diyalizi hastası ve 37 sağlıklı kontrol grubu. Tüm hastalara SaV doku Doppler görüntülemeyi de içeren ekokardiyografik inceleme yapıldı.

BULGULAR
SoV kitle indeksi, sol atriyum çapları, arka duvar ve interventriküler septum kalınlıkları periton diyalizi hastalarında anlamlı olarak artmış saptandı. Periton diyalizi grubunda kontrol grubuna kıyasla SoV A velositesi anlamlı olarak yüksek, E ve Em velositeleri düşük olarak saptandı. Sağ atriyal çaplar, sağ atriyum alanı, SaV fraksiyonel alan değişimi, SaV miyokard performans indeksi, pulmoner vasküler rezistans açısından gruplar arasında anlamlı fark gözlenmezken, triküspit anüler plan sistolik ekskürsiyon (TAPSE) değeri periton diyalizi grubunda düşük saptandı. SaV E, Ea, Aa, Sa hızları, deselerasyon zamanı ve triküspit regürjitasyon hızları da her iki grupta benzerken, SaV A hızı ve Ea/Aa oranı periton diyalizi grubunda anlamlı olarak yüksek, E/A oranı ise düşük saptandı.

SONUÇ
Konvansiyonel Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilen SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonları periton diyalizi hastalarında korunmuş olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetersizliği, periton diyalizi; sağ ventrikül fonksiyonları.

Echocardiographic assessment of right ventricular function in peritoneal dialysis patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci, Melahat Çoban, Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin, Şakir Arslan. Echocardiographic assessment of right ventricular function in peritoneal dialysis patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 88-94

Sorumlu Yazar: Duygu Ersan Demirci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale