DÜŞÜK DOZ SİMVASTATİNE 9 TÜRK ERKEGİNDE PLAZMA LİPOPROTEİNLERİNİN DUYARLIGINA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 40-46

DÜŞÜK DOZ SİMVASTATİNE 9 TÜRK ERKEGİNDE PLAZMA LİPOPROTEİNLERİNİN DUYARLIGINA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ

Thomas P. BERSOT1, Robert W. MAHLEY1
Gladstone Rescarch Laboratory, Koç American Hospital, İstanbul, Turkey, and Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, University of California, San Francisco, CA

Düşük dansiteli lipoprotein kolesterolün (LDL-K) yüksek (>160 mgldl) ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolün (HDL-K) alçak plazma düzeyleri ( <35 mg! d!) erken yaşta koroner kalp hastal r ğr riskini yükseltir. Türk halkı, belki genetik köken sonııcu, mutad olmayan ölçüde düşük HDLK düzeylerine sahip görünmektedir. Üstelik, kenstsel alanlarda yaşayan refahlr Türk erkeklerinin birçoğunun kolesterol ile LDL-K düzeyleri yüksek olup 5'i aşan tahripkar total kolesterol/HDL-K oranmr barrndırmaktadrr. Eldeki pilot çalışma düşük doz simvastatin'in bu oram düze/tip düzeltemeyeceği amaciyle yapı/dr. HDL-K >35 mg/d! ve total kolesterol/HDL-K >5.5 olan 9 Türk erkeği 8 hafta süreyle günde 10 mg simvaslatin ile tedavi edildi. LDL-K düzeyleri, tipik olarak ilacrn daha yüksek dozlannda rastlanan dramatik biçimde, yani %42 oranmda düşürüldü . Ayrrca, HDL-K düzeyleri, beklenenin ötesinde ve stalin tedavisinin herhangi bir dozu için atipik sayı lacak şekilde %23 oranında artll. Bu çok arzu edilen etkiler total kolesterol/HDL-K oramnr %43 mertebesinde, yani başlangrçtaki 7.5'ten, 8 haftalık ilaç tedavisi sonunda 4.3'e indirdi. Bu sonuçlar Türklerde alçak doz simvastatin'in özellikle etkin olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Plazma lipoproteinleri, simvastatin, total kolesterol/HDL-K oranı

A Preliminary Report on the Sensitivity of Plasma Lipoproteins to Low-dose Simvastatin in Nine Turkish Men

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Thomas P. BERSOT, Robert W. MAHLEY. A Preliminary Report on the Sensitivity of Plasma Lipoproteins to Low-dose Simvastatin in Nine Turkish Men. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 40-46
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale