Hepatoselüler karsinomlu bir hastada sağ atriyumu tamamen dolduran metastatik kitlenin asemptomatik seyri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 52-54 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01753

Hepatoselüler karsinomlu bir hastada sağ atriyumu tamamen dolduran metastatik kitlenin asemptomatik seyri

Taner Ulus1, Alparslan Birdane1, Emine Dündar2, Bülent Tünerir3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

İntrakardiyak tutulum hepatoselüler karsinomlu (HSK) hastalarda nadiren gelişir ve prognozu kötüdür. Bu hastalarda genelde ani gelişen nefes darlığı ya da yaygın alt ekstremite ödemi gibi sorunlar gelişir ve klinik seyir birçok ölümcül kardiyovasküler komplikasyonla daha ağırlaşabilir. Bununla birlikte, kardiyak yakınma ya da bulgu olmaması beklenen bir durum değildir. Bu yazıda, sağ atriyumu tamamen dolduran bir kitlenin tesadüfen saptandığı, 61 yaşında HSK’li bir hasta sunuldu. Hastada kardiyak yakınma ya da kardiyak tutulumu gösteren herhangi bir belirti yoktu. Kitle önce bilgisayarlı tomografiyle saptandı ve sonra transtorasik ekokardiyografiyle görüntülendi. Hastaya başarılı bir şekilde cerrahi rezeksiyon yapıldı ve kitlenin histopatolojik inceleme sonucu HSK ile uyumlu bulundu. Ancak, ameliyat sonrası dönemde hastada akut böbrek yetersizliği gelişti ve, hemodiyaliz tedavisine rağmen, hasta ameliyattan sekiz gün sonra böbrek yetersizliğinden kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Karsimon, hepatoselüler/komplikasyon, kalp atriyumu; kalp neoplazileri/ikincil/cerrahi; vena kava, inferiyor

Asymptomatic course of a metastatic mass completely filling the right atrium in a patient with hepatocellular carcinoma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taner Ulus, Alparslan Birdane, Emine Dündar, Bülent Tünerir. Asymptomatic course of a metastatic mass completely filling the right atrium in a patient with hepatocellular carcinoma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(1): 52-54

Sorumlu Yazar: Taner Ulus, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale