Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Verapamil ve Trandolaprilin Tek Başına ve Kombine Şekilde Ambulatuvar Kan Basıncı Değerleri Üzerine Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 475-480

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Verapamil ve Trandolaprilin Tek Başına ve Kombine Şekilde Ambulatuvar Kan Basıncı Değerleri Üzerine Etkileri

Orkun GENÇOSMANOĞLU1, Timur TİMURKAYNAK1, Y.Bülent BOYACI1, Rıdvan YALÇIN1, Atiye ÇENGEL1, Övsev DÖRTLEMEZ1, Halis DÖRTLEMEZ1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışma esansiyel hipertansiyonlu hastalarda verapamil ve trandolaprilin tek başına ve sabit doz kombine şekilde ambulatuvar kan basıncı değerleri üzerine etkilerini incelemek ve karşılaştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmamızda değerlendirilen 65 hastanın (33 kadın, 32 erkek) yaşları 30-68 (ortalama 50.3±8.1) arasında değişmekteydi. Ambulatuvar kan basıncı monitarizasyonu (AKBM) ile 24 saatlik kan basıncı değerleri belirlendi. Klinik kan basıncı ölçümleri ve AKBM işlemleri sonrası hastalar üç tedavi seçeneğinden birine randomize edildi: verapamil SR 240 mg, trandolapril 2 mg, verapamil SR I80mg + trandolapril 2 mg kombinasyonu. Tedavinin 8. haftasında klinik ve ambulatuvar kan basıncı ölçümleri tekrarlandı. Trandolapril, verapamil SR ve kombine tedavi ile klinik sistolik/diyastolik kan basınçlarında 17.4/10.5, 15.0/9.3, 19.0/14.3 mmHg; 24 saatlik ortalama sistolik/diyastolik kan basınçlarıda 14.4/11.5, 13.3/9.5, 17.4/12.1mmHg azalma tesbit edildi. Her üç tedavide hafif orta derece hipertansiyon tedavisinde etkili bulundu. Klinik ve ambulatuvar kan basıncı değerlerinde tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte rakamsal olarak kombine tedavi ile 24 saatlik kan basıncı ortalamalarında daha fazla düşüş sağlanmış olması dikkat çekici bulundu. Sabit doz kombine preparatların hafif orta derece hipertansiyon tedavisinde kullanımı konusundaki görüşlerin netleşmesi için yapılacak büyük çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu, kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

Efeect of Verapamil, Trandolapril and Fixed-Dose Combination of the Two on Ambulatory Blood Pressure Values in Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Orkun GENÇOSMANOĞLU, Timur TİMURKAYNAK, Y.Bülent BOYACI, Rıdvan YALÇIN, Atiye ÇENGEL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ. Efeect of Verapamil, Trandolapril and Fixed-Dose Combination of the Two on Ambulatory Blood Pressure Values in Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 475-480
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale