Akut koroner sendromlu, diyabetik olmayan hastalarda metabolik sendrom ile TIMI risk skoru arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 231-236

Akut koroner sendromlu, diyabetik olmayan hastalarda metabolik sendrom ile TIMI risk skoru arasındaki ilişki

Zekeriya Nurkalem, Ahmet Lütfü Orhan, Ahmet Taha Alper, Nevzat Uslu, Hüseyin Aksu, Muhammed Gürdoğan, İrfan Şahin, Betül Erer, Şevket Görgülü, Mehmet Eren
Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği – İstanbul

AMAÇ
Diyabetik olmayan metabolik sendromlu (MS) hastalarda açlık ve tokluk glisemi düzeyi karşılaştırılarak bu parametrelerin TIMI risk skoru ile ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya kararsız angina pektoris ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü ile başvuran, bilinen diyabeti olmayan 73 ardışık hasta (9 kadın, 64 erkek; ort. yaş 58±11) alındı. Hastaların yatış TIMI risk skorları ve koroner anjiyografileri değerlendirildi; taburculuk öncesinde açlık glukozu ve lipid değerleri ölçüldü ve standart oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı. Metabolik sendrom tanımlaması iki şekilde yapıldı: Hastalarda MS olup olmadığı önce ATP-III (National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III) ölçütlerine göre, daha sonra, bu ölçütlerden bozulmuş açlık glukozu yerine bozulmuş glukoz toleransı (GT) dikkate alınarak belirlendi.

BULGULAR
ATP III ölçütlerine göre 30 hastada (%41.1) MS tanısı kondu. TIMI risk skoru ortalaması MS’li grupta daha yüksekti; ancak, fark anlamlı değildi (p=0.052). Bozulmuş GT temel alınarak MS tanımlaması yapıldığında, MS’li hasta sayısı 34’e (%46.6) yükseldi. Bu sınıflamada, TIMI risk skoru ortalaması MS’li grupta anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.017). Çokyönlü varyans analizinde, yüksek TIMI risk skorunu öngören parametrelerin, daralmış damar sayısı (odds oranı 3.02, p=0.02, 95% güven aralığı 1.91-7.64) ve OGGT ikinci saat glukozu (odds oranı 1.040, p<0.001, 95% güven aralığı 1.018-1.063) olduğu görüldü.

SONUÇ
Diyabetin dışlandığı akut koroner sendromlarda MS azımsanamayacak sıklıktadır. Diyabeti olmayan hastalarda MS tanımlamasında bozulmuş GT’nin kullanılması, TIMI risk skoru ile korelasyonu artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan glukozu, koroner hastalık, glukoz intoleransı, glukoz tolerans testi; metabolik sendrom X; risk değerlendirmesi

The relationship between metabolic syndrome and TIMI risk score in nondiabetic patients with acute coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zekeriya Nurkalem, Ahmet Lütfü Orhan, Ahmet Taha Alper, Nevzat Uslu, Hüseyin Aksu, Muhammed Gürdoğan, İrfan Şahin, Betül Erer, Şevket Görgülü, Mehmet Eren. The relationship between metabolic syndrome and TIMI risk score in nondiabetic patients with acute coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(4): 231-236

Sorumlu Yazar: Zekeriya Nurkalem, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale