TEKHARF 2009 taraması: Kırsal kesim ve kentlerde benzer kardiyovasküler ölüm riski [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 159-163

TEKHARF 2009 taraması: Kırsal kesim ve kentlerde benzer kardiyovasküler ölüm riski

Altan Onat1, Murat Uğur2, Gökhan Çiçek3, Erkan Ayhan2, Yüksel Doğan4, Hasan Kaya4, Günay Can5
1Türk Kardiyoloji Derneği Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul Üniversitesi
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

AMAÇ
TEKHARF Çalışması’nın 2009 sonbaharında gerçekleştirilen tarama verileri incelenerek koroner/kardiyovasküler ve tüm-nedenli ölümlerde kırsal kesim-kent farklılıkları ve 45-74 yaş kesiminde mortalitenin cinsiyete göre dağılımı değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
TEKHARF Çalışması kapsamında Marmara ile İç Anadolu bölgeleri tekli yıllarda taranmaktadır. 2009 yılında 1655 kişi bu amaçla tarandı. Ölüm nedeni ve şekli konusunda birinci derece akraba ve/veya sağlık ocağı personelinden bilgi alındı. Örneklemden 960 kişi fizik muayene ve 12-derivasyonlu EKG ile incelendi; 572 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi edinildi.

BULGULAR
Taramada 23 erkek ile 20 kadının öldüğü belirlendi. Ölümlerin 21’i koroner hastalığa, dördü serebrovasküler olaya bağlandı. Tüm kohortun 19 yıllık takibinde, 45-74 yaş kesiminde koroner kalp hastalığı kökenli ölümler erkeklerde 1000 kişi-yılında 7.5, kadınlarda 3.9 düzeyinde bulundu. Toplam 405 ölümü (235 kardiyovasküler ölüm) ve 24 bin kişi-yılını aşan izlemi kapsayan Cox regresyon analizinde, kırsal alanda ve kentlerde oturanlar benzer yaş-ayarlı ölüm oranları sergiledi. Kentli kadınlarda, kırsalda yaşayan hemcinslerine göre genel mortalite daha yüksek bulundu (HR 1.41; %95 GA 1.02-1.96).

SONUÇ
Kardiyovasküler mortalitenin hem mutlak, hem de genel ölümdeki payı yüksek olmayı sürdürmektedir; bu konuda kır-kent farkı gözlenmedi. Kentte yaşayan kadınlarda yaş-ayarlı tüm nedenli ölüm oranı, kırsal alan hemcinslerine göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık/mortalite, koroner hastalık/mortalite, mortalite/trend, Türkiye/epidemiyoloji

The Turkish Adult Risk Factor survey 2009: similar cardiovascular mortality in rural and urban areas

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat, Murat Uğur, Gökhan Çiçek, Erkan Ayhan, Yüksel Doğan, Hasan Kaya, Günay Can. The Turkish Adult Risk Factor survey 2009: similar cardiovascular mortality in rural and urban areas. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 159-163

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale