ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliği Değişimi ve Bunun Mortalite ve Hospitalizasyona Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 10-17 | DOI: 10.5543/tkda.2023.08130

Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliği Değişimi ve Bunun Mortalite ve Hospitalizasyona Etkisi

Samir Adıgözelzade1, Serkan Asil2, Ömer Faruk Keskin2, Sıddık Erdoğan3, Suat Görmel2, Salim Yaşar2, Serdar Fırtına2, Erkan Yıldırım2, Barış Buğan2, Murat Çelik2, Cem Barçın1, Uygar Çağdaş Yüksel2
1Azerbaycan Savunma Bakanlığı Merkez Askeri Hastanesi, Bakü, Azerbaycan
2Kardiyoloji Bölümü, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Şile Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Transkateter aort kapağı implantasyonu (TAVİ) uygulanan hastaların yaklaşık %20-60’ına orta-ciddi mitral yetersizliği (MY) ve triküspit yetersizliği (TY) eşlik eder. Bu çalışmada, TAVİ uygulanan hastalarda TAVİ’nin MY ve TY, pulmoner hipertansiyon ve ters kardiyak yeniden şekillenme üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.


YÖNTEM
TAVİ uygulanan 240 hastadan dahil etme ve hariç tutma kriterlerini karşılayan 79 hasta analiz edildi.


BULGULAR
Çalışmamızda hastaların %46,8’i (n = 37) erkekti. Hastaların 19’u (%24,1) iki yıl içinde öldü. TAVİ öncesi orta-ciddi MY’si olan 34 (%43) hasta varken işlem sonrası bu sayı 18’e (%22,7) düştü (P < 0,05). TAVİ öncesi 26 hastada (%32,9) orta-ciddi TY mevcuttu, işlem sonrası bu oran 12’ye (%15) düştü (P < 0,05). Hastaların %50,6’sı (n = 40) işlem sonrası hiç hastaneye başvurmazken, 25’i 1, 12’si 2, 2’si 3 kez hastaneye yatırıldı. Hastaların işlem öncesi ve sonrası ortalama sistolik pulmoner arter basıncı (sPAB) değerleri sırasıyla 44,30 ±14,42 mmHg ve 39,09±11,77 mmHg idi (Z=-3,506, P <0,001). TAVİ sonrası MY ve TY derece değişiklikleri ile takip sırasında mortalite ve hastaneye yatış ihtiyacı arasında korelasyon yoktu. TAVİ öncesi ve sonrası triküspit anüler plane sistolik ekskürsiyon (TAPSE), serbest duvar anüler S’ hızı ve sol atrial volüm (LAV) ve indeksi (LAVİ) arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.


SONUÇ
TAVİ sonrası orta-ciddi MY ve TY hastalarında anlamlı bir azalma oldu, ancak bu, hastaneye yatış ve mortaliteyi etkilemedi. TAVİ öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonları ve LAV ve LAVİ’de anlamlı fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak stenozu, transkateter aort kapak replasmanı, mitral kapak, triküspit kapak

Mitral-Tricuspid Regurgitation Change After Transcatheter Aortic Valve Implantation and Its Effect on Mortality and Hospitalization

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Samir Adıgözelzade, Serkan Asil, Ömer Faruk Keskin, Sıddık Erdoğan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Serdar Fırtına, Erkan Yıldırım, Barış Buğan, Murat Çelik, Cem Barçın, Uygar Çağdaş Yüksel. Mitral-Tricuspid Regurgitation Change After Transcatheter Aortic Valve Implantation and Its Effect on Mortality and Hospitalization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 10-17

Sorumlu Yazar: Serkan Asil, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi