Ekstrakorporeal Dolaşımın Başlangıcında Gelişen Fenomen A Önlenebilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 17-21

Ekstrakorporeal Dolaşımın Başlangıcında Gelişen Fenomen A Önlenebilir mi?

Haluk Öztiryaki1, Fevzi Toraman2, Hasan Karabulut2, Onur Göksel1, Nazan Aksoy1, Ümit Çalışırişçi1, Ali Özyürt1, Serdar Evrenkaya2, Sevim Canik1, Cem Alhan3
1Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkez
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, İstanbul
3Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı

Ekstrakorporeal do laşımın ( EKD) başlaması ile gelişen henıodilüsyon, hipotermi ve fizyolojik olmayan dolaşım mekaniği, ortalama arter basmcınm geçici olarak düşmesine neden olmaktadır. Fenomen A olarak ifade edilen bu dönemin sorunsuz geçilmesi son derece önemlidir. Biz bu çalışmamızda başlangı ç sıvısı miktan ve cinsinin fenomen A gelişimi üzerindeki etkisini araşili-nıayı amaçladık. Hastalar EKD başlangıç sıvısı miktarı ve cinsine göre randamize edilerek 8'er kişilik 3 gruba ayrıldı . Grub 1 :başlangıç sı vısı olarak 25 ml/kg hacminde kristaloid (Ringer laktat) kullamlan hastalardan oluşmakta, grup 2: 15 ml/kg hacminde kristaloid (Ringer /aktat) kullamlan hastalardan, grup 3: 15 ml/kg hacminde kolloid (HES% 6) kullanılan hastalardan oluşmakta idi. EKD başladıktan sonra kan akını hızı 2.5 l!nı2fdakika düzeyine çıkmasına rağmen ortalama arter ba smcımn (OAB) 4 dakikadan daha uzım s ii re 40 mm H g'mn altmda kalması fenomen A olarak kabul edildi. Ölçümler Tl: kaniiiasyon bitiminde, T2: EKD'm 1. dakikas mda, T3: EKD'm 5. dakikasmda yapıldı. Fenomen A gelişen hasta sayısı, grup /'de 5 (%62.5), grup 1/'de 2 (%25) ve grup lll'de 1 (%12.5) idi. Beklenenin aksine başlangıç solusyonu miktan ve cinsine bağlı olarak kamn şekilli eleman/arında, epinefrin ve norepinefrin konsantrasyonunda meydana gelen değişiklikler ile OAB arasmda anlamlı bir korelasyonun çı kmaması, lıemodiliisyomm fenomen A gelişimindeki etki mekaniznıasım n daha farklı yollardan olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak hemodilüsyon, fenomen A'nm geliş inıinde etkili olan, ancak etki mekanizması tam olarak bilinmeyen bir faktördür. Bu nedenle EKD başlangıç so/iisyonu miktanmn aza/tı/masımn ve mümkünse kolloid mo/ ekiillerin tercih edilnıesiniıı,fenomen A gelişme olasılığım azaltacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner baypas ,fenomen A, hipotansiyon

Severe Hypotension at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Is it Avoidable?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Haluk Öztiryaki, Fevzi Toraman, Hasan Karabulut, Onur Göksel, Nazan Aksoy, Ümit Çalışırişçi, Ali Özyürt, Serdar Evrenkaya, Sevim Canik, Cem Alhan. Severe Hypotension at the Initiation of Cardiopulmonary Bypass: Is it Avoidable?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(1): 17-21
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale