Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 258-264 | DOI: 10.5543/tkda.2018.84408

Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi

Barış Kılıçaslan1, Selim Ekinci1, Mustafa Kurşun1, Erdem Özel1, Hatice Solmaz1, Ali Kemal Çabuk1, Nihan Kahya Eren2, Hüseyin Dursun3
1S.B.Ü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ
Bu çalışmada sekundum tip atriyal septal defektin transkateter kapatılmasının transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilen atriyal ve ventriküler genişlik ile fonksiyonlar üzerine erken etkisi ve N-terminal beyin natriüretik peptid (NT-pro BNP) düzeyi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER
Çalışmaya perkütan olarak kapatılmak üzere yönlendirilen sekundum tip ASD tanılı 22 hasta ve kontrol grubu olarak 22 sağlıklı birey alındı. Hastalara işlem öncesinde, 24 saat sonrası ve 30 gün sonrası TTE işlemi ve biyokimya incelemesi yapıldı.

BULGULAR
Kapama işlemi sonrası 24. saat ve 30. günde sağ atriyum ve sağ ventrikül alanı, sağ ventrikül diyastol sonu hacmi (DSV), sağ ventrikül sistol sonu hacmi (SSV) azalmakta, diğer tarafta sol ventriküler diyastol sonu hacmi (SVDSV), sol ventriküler sistol sonu hacmi (SVSSV) ve SV atım hacmi artmakta idi. Global sağ ventriküler sistolik ve diyastolik fonksiyon parametreleri (triküspit halkası düzlemi sistolik yer değiştirmesi - TAPSE, triküspit E/A ve E/e’ oranı) işlemden hemen sonra azaldı. NT-proBNP düzeyi işlem sonrası 24. saatte yükseldi ve 30. günde işlem öncesi değere göre hala yüksek saptandı. Sol ventrikülün fonksiyonel ve yapısal parametreleri ile NT-Pro BNP seviyesi arasında anlamlı korelasyon saptandı (SVDSV: r=0.37, p=0.02; SVSSV: r=0.38, p=0.01; sol atriyum alanı: r=0.46, p=0.002; mitral E/e’: r=0.28, p=0.04).

SONUÇ
Perkütan ASD kapatılması, kalbin iki tarafında da erken dönemde ve devamlılık gösteren anatomik ve fonksiyonel işlevlerde değişikliklere yol açabilir. NT-pro BNP seviyesi sol ventrikül çapının ve hacminin artmasına bağlı olarak, perkütan ASD kapatılmasından sonra 24. saatte ve 30. günde artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: atriyal septal defekt, ekokardiyografi, sol ventriküler remodelling, bnp

Association of cardiac adaptations with NT-proBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barış Kılıçaslan, Selim Ekinci, Mustafa Kurşun, Erdem Özel, Hatice Solmaz, Ali Kemal Çabuk, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun. Association of cardiac adaptations with NT-proBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 258-264

Sorumlu Yazar: Barış Kılıçaslan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale