ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (3)
Volume: 20  Issue: 3 - May 1992
1.Summaries of Articles

Pages 124 - 128
Abstract | English Full Text

2.Clinical Investigations Prevalence and Clustering of Risk Factors for Coronary Heart Disease in Turkish Adults, and the Associated Relative Risks
Altan ONAT, Mustafa Ş.ŞENOCAK
Pages 129 - 136
Yirmi yaş ve üzerindeki 3689 Türk'ü içeren bir kesitsel, nüfusa dayalı taramada, 101 erkek ve kadında kesin koroner kalp hastalığı (KKH), 72 kişide de şüpheli KKH teşhis edilmişti. Araştırılan risk faktörlerinin anılan hastalardaki prevalansı ile bu faktörlerin kümelenmeleri ve hastalığa yönelik ihtimal orantısı ("odds ratio") incelendi. Hastaların % 13'ü hariç hepsinde en az bir risk etkeni, % 46'sında da birden fazla risk faktörü vardı. Hipertansiyon 72 hastada, hiperkolesterolemi (> 240 mg/dl) 25 hastada bulundu, ve 86 erkekle kadın ya sigara içmekteydi ya da geçmişte sigara içip bırakmıştı. Sistolik kan basıncı > 160 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı > 95 mmHg veya tansiyonun ilaçla normalleşmesi olarak tanımlanan hipertansiyon, bu örneklemde her iki cinsiyette en önemli risk faktörünü oluşturdu. Yaş-düzeltmeli topyekün ihtimal orantısı 2.86 idi; ve bunu 2.02 ile hipertrigliseridemi izledi. Genel HDL-kolesterol düzeyi düşük varsayılan halkımızda, kanda yüksek trigliseridlerin genelde tahmin edilenden daha önem taşıdığı inancındayız. > 30 kg/m2'lik beden kitle indeksi ile tanımlanan obesite, yalnız kadınlarda (1.76'lık ihtimal orantısına sahip) bir risk faktörüydü. Kadınlarda ilave anlamlı etkenler 20-59 yaş grubunda hiperkolesterolemi ve diyabet, 30-59 yaş grubunda da sigara içimi idi. Erkeklerde KKH için sigara 30 yaş ve üzerindekilerde sınırda anlam kazanırken, hiperkolesterolemi anlamlı bir etken olarak ortaya çıkmadı.
In a cross-sectional population-based study of 3689 Turkish adults 20 years of age or over, 101 men and women were diagnosed to have coronary heart disease (CHD), and 72 were suspected of CHD. Prevalence and clustering of the studied risk factors were investigated. Among those with the disease, all but 13 % carried at Ieast one risk factor and 46 % multiple risk factors. Hypertension prevailed in 72 patients, hypercholesterolemia (?240 mg/dl) in 25 patients, and 86 men and women were current or past smokers. Hypertension was defined as a systolic (? 160 mmHg), diastolic (? 95 mmHg) pressure, or both. Those who reported to take antihypertensive medication were also considered to have hypertension which constituted the most important risk factor in this sample population in both sexes. Its overall age-adjusted odds ratio was 2.86, followed by hypertriglyceridemia (? 200 mg/dl) with an odds ratio of 2.02. In women, an additional significant factor was obesity (body mass index ? 30 kg/m2) with an odds ratio of 1.76, while diabetes and hypercholesterolemia revealed to be significant only in those aged 20-59 years, and smoking in women aged 30-59 years. Among men, smoking was a borderline significant risk factor for coronary disease, whereas hypercholesterolemia did not prove to be so. These findings, somewhat at variance with those of industrialized nations, are based on a relatively low prevalence of hypercholesterolemia in Turkish adults.

3.Incidence of Ventricular Arrhythmia in Hypertensive Left Ventricular Hypertrophy
Saide AYTEKİN, Y.Vedat AYTEKİN, İnci FIRATLI, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Pages 137 - 141
Çalışmamızda, ekokardiyografi ile sol ventrikül hipertrofisi (LVH) saptanan 25 (LVH (+)) ve LVH saptanmayan 25 (LVH (-)) esansiyel hipertansiyonlu hastada 24 saatlik Holter kaydı ile ventriküler aritmi (VA) sıklığı incelendi. Kontrol grubu olarak, sağlıklı normal bireyler arasından, benzer yaş ve cins özelliklerine sahip 25 kişi alındı. LVH (-), LVH (+) ve kontrol gruplarındaki hastaların, yaş, cins ve diğer risk faktörleri açısından yapılan karşılaştırmasında anlamlı fark saptanmadı. Holter değerlendirmelerinde 24 saatlik tekli ventriküler erken atım (VEA) sayısı ortalaması normal grupta 13±21, LVH (-) grupta 28±33, LVH (+) grupta 162±346 bulundu. LVH (+) ve normal grup arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05). Total VEA sayısı ortalaması normal grupta 13±21, LVH (-) grupta 28±33, LVH (+) grupta 214±445 idi. LVH (+) grup ile normal ve LVH (-) grup arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05). Kompleks VA'ler normal grupta 4 kişide (% 16), LVH (-) grupta 7 hastada (% 28), LVH (+) grupta ise 11 hastada (% 44) bulundu. LVH (+) grupta, normal gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Bu vakalarda saptanan VA sıklığındaki artışın, LVH ile ilişkili olabileceği sonucuna vardık.
The incidence of ventricular arrhythmia was examined with 24-hour ambulatory Holter recordings in three groups of patients. 25 hypertensive patients in the first group had left ventricular hypertrophy (LVH) [LVH (+) group] and 25 hypertensive patients in the second group had no LVH [LVH (-) group] in echocardiographic evaluation. 25 healthy subjects in the third control group had similar distribution in age and sex. There were no significant differences with respect to age, sex and other risk factors in these three groups. In 24-hour Holter recordings the mean number of single ventricular premature beats (VPB) were 13±21, 28±33 and 162±346 in the control, LVH (-), and LVH (+) groups, respectively. The difference between the LVH ( +) and the control groups was significantly different (p<0.05). The mean number of total VPBs were 13±21, 28±33 and 214±445 in the control, LVH (-), LVH (+) groups. LVH (+) group was significantly different than the other two groups (p<0.05). Complex VA were found in 4 (16 %) casesin the control group, in 7 (28 %) and 11 ( 44 %) patients in LVH (-) and LVH ( +) groups. LVH (+) group was significantly higher (p<0.05) than the control group. We believe that the high incidence of ventricular arrhythmias is related to LVH.

4.Assessment of the Fetal Heart Functions and Umbilical Arterial Flow Velocity Using Pulsed Wave Doppler in Twin Pregnants
Y.Ali DEMİR, Mehmet Ali USLU, Cemal LÜLECİ, Y.Mehmet ŞİMŞEK, Osman ONAT, Hüseyin Cahit ELMACI, Nadi ARSLAN
Pages 142 - 146
Bu çalışmada 9 ikiz gebe ile kontrol grubunu oluşturan 25 normal gebe umbilikal arter (UA) kan akımı ile fötal kalp fanksiyonları (FHF) pulsed Doppler eko ile incelendi. UA için parametre olarak, ortalama akım hızı (A), pik sistolik akım hızı (S), end-diyastolik akım hızı (D), Rezistans indeksi (RI), pulsatilite indeksi (PI), S/D ve D/A oranı hesaplandı. FHF'nı tespit etmek üzere mitral ve triküspit için, erken ve geç diyastolik ortalama (E-VM ve A-VM) ve pik akım hızı (E ve A), E/A oranı ve atriyal akım volümünün transmitral akım volümüne oranı (AFV/TVF) hesaplandı. İkiz gebelerde S/D oranı, RI ve PI kontrol grubuna oranla daha yüksek (sırasıyla p<0.02, p<0.01, p<0.05), D/A oranı ise daha düşüktü (p<0.05). Mitral akım için tespit edilen A-VM, A ve AFV/TFV oranı ikiz gebe fötüslerinde kontrol grubundan daha yüksek (sırasıyla, p<0.05, p<0.025, p<0.025), E/A oranı ise daha düşüktü (p<0.05). Neticede ikiz gebelerde UA kan akımı ve FHF'nın kontrol grubuna nazaran farklı olduğu gözlendi. Bu durum ikiz gebelikte fötüs gelişiminin yetersiz oluşuna bağlandı. bu nedenle ikiz gebelerde UA kan akımı ve FHF'nın Doppler eko ile değerlendirilmesinin fötüs gelişiminin takibinde yararlı bilgiler verebileceği sonucuna varıldı.
In this study, 9 twin pregnants (TP) and a control group of 25 healthy pregnants (HP) were assessed for umbilical arterial flow velocity (UAFV) and fetal heart functions (FHF) using pulsed Doppler equipment. We chose following parameters for the umbilical artery, average flow velocity (A), peak systolic flow velocity (S), Iate diastolic flow velocity (D), resistance index (RI), pulsatility index (PI), S/D and D/A ratio. Also for FHF, we chose early and Iate mean (E-VM andA-VM) and peak (E and A) flow velocities, E/ A ratio, ratio of atrial flow volume to transmitral flow volume (AFV / TFV) in the mitral and tricuspid regions. We observed that in the TP S/D ratio. RI and PI values were higher than the HP (p<0.02, p<0.01, p<0.05 respectively) and the D/A ratio was also lower (p<0.05) than the HP. Mitral flow calculations AVM, A and AFV /TFV ratios in the TP were higher than in the HP(p<0.05, p<0.025 and p<0.025 respectively). Also E/A ratio were lower than in the HP (p<0.05). The results of this study suggest that there are significant differences in FHF and UAFV in the TP. These results were attributed to growth discrepancy of twin pregnancies.

5.Acute Effects of First Generation Calcium Antagonists on Left Ventriular Diastolic Functions in Healthy Individuals and in Essential Hypertension Patients
Y.Ahmet IŞIK, Cemal LÜLECİ, Hüseyin ÇELİKER, Nadi ARSLAN, Y.Emir DÖNDER, Erhan ALAŞEHİRLİ
Pages 147 - 153
Sublingual nifedipin (10 mg), IV verapamil (0.15 mg/kg ve maksimum 10 mg) ve oral diltiazemin (30-60 mg) sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına akut etkileri hafif ile orta derecede esansiyel hipertansiyonlu 32 olgu ve 17 sağlıklı bireyde incelendi. İlaç uygulamaları 72 saatlik intervallerle yapıldı. Her ilacın öncesinde ve zirve etki dönemlerinde nabız ve kan basınçları ölçüldü; iki boyutlu, M-mode ve kontinü Doppler ekokardiyogramlar standart teknikler uygulandı. Toplam mitral akım, erken diyastolik akım (E dalgası) ve geç diyastolik akım (A dalgası) ile ilgili parametreler değerlendirildi. Hipertansiflerde nifedipinin mitral ve atriyal ortalama (MVM, AVM) ve zirve (E,A) akım hızlarını artırdığı (her biri için p<0.0005), E/A oranını değiştirmediği, AVM'de % 20, MVM'de % 11 artış nedeni ile atriyal dolumun total doluma olan katkısını (% AFV/TFV) artırdığı (% 8, p<0.025) görüldü. Verapamilin ise MVM ve E'yi artırdığı (sırasıyla, % 6, % 10, p<0.05, p<0.0005), geç diyastolik dolum üzerine ise etkisiz olduğu, böylece E/A oranını artırdığı (% 10, p<0.005), % AFV/TFV oranını etkilemediği tesbit edildi. Diltiazem bu grupta A dalgası akım hızlarını azalttığından, E/A oranında (% 10, p<0.005) artış, % AFV/TFV oranında düşüş (% 7, p<0.025) görüldü. Sağlıklı bireylerde nifedipinin AVM'de yaptığı artış nedeni ile (% 22, p<0.05), % AFV/TFV oranını yükselttiği (% 20, p<0.025), verapamilin transmitral akım hızlarını etkilemediği, diltiazemin MVM'de % 7, AVM'de % 12 ve A'da % 5 düşüşe neden olduğu (sırasıyla, p<0.05, p<0.025, p<0.025), E/A ve % AFV/TFV oranlarını etkilemediği tesbit edildi. Sonuçta, her üç ilaç hipertansiflerde sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarını farklı şekilde etkilemektedir, ayrıca hipertansif ve normotansiflerde bu ilaçların etkilerinin aynı olmadığı görüldü.
The acute effects of sublingual nitedipine (10 mg), IV verapamil (0.15 mg/kg and maximal 10 mg), and oral diltiazem (30-60 mg) on left ventricular diastolic functions in mild and moderate hypertensive cases (total 32 cases) and in 17 healthy individuals were studied. Drug administrations were made at 72 hours intervals. Pulse and blood pressure were measured, and two-dimensional, M-mode, and continous Doppler echocardiograms were taken by standard techniques, during baseline and presumed period of peak effect of each drug. The parameters of total mitral flow, early diastolic flow (E wave), and Iate diastolic flow (A wave) were determined. In hypertensive patients, nifedipine increased the mitral and atrial mean (MVM, AVM) and peak (E, A) flow velocities (p<0.0005, for each of them). It did not change the ratio of E/ A. Because of a 20 % increase attained in AVM and 11 % in MVM compared to baseline, it raised the supplementary effect of atrial filling on total filling (AFV /TFV %) (8 %, p<0.025). Verapamil increased MVM and E (6 %, 10 %, p<0.05, p<0.0005 respectively), and did not affect Iate diastolic filling. Hence, it decreased the rate of E/A (10 %. P<0.005) but did not affect AFV/ TFV %. Diltiazem decreased the flow velocities of A wave in this group, the rate of E/A (10 %, p<0.005) was increased, and AFV /TFV % (7 %, p<0.025) was decreased. In healthy individuals, nifedipine increased AVM (22 %, p<0.05) and thus raised AFV /TFV % (20 %, p<0.025). Verapamil did not effect the transmitral flow velocities. Diltiazem caused a decrease in MVM by 7 %, in AVM by 12% and in A by 5 % (p<0.005), p<0.025), p<0.025, respectively) but had no effect on the rate of E/A and AFV/TFV %. Hence, all three drugs affected the left ventricular diastolic functions in a different manner and the effects of these drugs are different in hypertensive than normotensive individuals.

6.The Assessment of Left Atrial Spontaneous Echocontrast by Transesophageal Echocardiography
Ahmet NARİN, Saide AYTEKİN, Gülşah TAYYARECİ, Öner ENGİN, Kemal YEŞİLÇİMEN, Atilla EMRE
Pages 154 - 156
Bu çalışma, transözofageal ekokardiyografi (TÖE) ile saptanan sol atriyal spontan ekokontrast (SEK) varlığının sol atriyum genişliği (solAG), mitral kapak alanı (MKA), atriyal fibrilasyon (AF), sol atriyum içinde trombüs (SolAT) ve tromboembolik komplikasyonlar (TEK) ile ilişkisini incelemek için planlandı. Bu amaçla romatizmal mitral hastalığı bulunan 709 hastanın transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve TÖE incelemeleri yapıldı. Hastaların 23'ünde (% 33) TÖE ile SEK saptandı (SEK (+) grup). SEK saptanmayan 47 (% 67) hasta (SEK (-) grup) olarak isimlendirildi. SolAG otalama değeri SEK (+) grupta 59±16 mm (p<0.05), MKA ortalama değeri SEK (+) grupta 1±0.3 cm2, SEK (-) grupta 1.5±0.5 cm2 (p<0.01) bulundu. AF SEK (+) grupta 20 (% 87), SEK (-) grupta 7 (% 14) hastada (p<0.0001) bulundu. SolAT SEK (+) grupta 11 (% 48), SEK (-) grupta 1 (% 2) hastada (p<0.0001) saptandı. TEK hastaların 10'unda görülmüştü (% 14). SEK, TEK bulunan olguların 6'sında TEK bulunmayan 60 olgunun 17'sinde tesbit edildi (p<0.05). Sonuç olarak TÖE ile SEK saptanan olgularda SolAG'nin, AF, SolAT bulunan hasta sayısının anlamlı derecede fazla olduğu ve MKA ortalama değerinin bu grupta anlamlı derecede düşük olduğunu, ayrıca TEK bulunan olgularda SEK varlığına anlamlı derecede daha sık rastlandığını saptadık.
The assessment of left atrial spontaneous echocontrast (SEC) by transesophageal echocardiography (TEE) and the correlation of SEC with left atrial width (LAW), mitral valve area (MVA), atrial fibrillation (AF), left atrial thrombus (LAT) and thromboembolic complications (TEC) were studied in 70 patients (pts) with rheumatic mitral valve disease by transthoracic echocardiography (TTE) and TEE. In 23 (33 %) of 70 pts SEC was detected (SEC [+]pts). The remaining 47 (67 %) pts without SEC were designated as SEC [-] pts). LAW mean value was 59±16 mm in SEC (+) and 49±4 mm in SEC (-) pts (p<0.05). MVA mean value was 1±0.3 cm2 in SEC ( +) and 1.5 ±05cm2 in SEC (-) pts (p<0.01). AF was found in 20 pts (8 %) in SEC (+) and 7 pts (14 %) in SEC (-) groups (p<0.0001). LAT was found in 11 pts (48 %) in SEC (+)and in 1 pts (2 %) in SEC (-) groups (p<0.0001). Ten (14 %) of 70 pts TECs. SEC was detected in 6 (60%) of 10 pts with TEC and in 17 (28 %) of 60 pts without TEC (p<0.05). Thus, in the group in which SEC was detected by TEE, LAW mean value, the incidence of AF and LAT were significantly high, and MVA mean value was significantly low. SEC was also found significantly high among the pts with TECs.

7.Significance of Reciprocal ST-Segment Depression in Inferior Leads During Acute Anterior Myocardial Infarction
Cengiz ÇELİKER, Rasim ENAR, Metin SEZGİÇ, Sibel ÇATIRLI, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU
Pages 157 - 161
Kliniğimize akut anterior miyokard infarktüsü (AMİ) tanısıyla yatırılmış 219 hastanın, inferior bölgede ST depresyonu gösteren 126'sı (Grup A) ile göstermeyen 93'ünün (Grup B) klinik ve koroner anjiyografik özellikleri retrospektif olarak karşılaştırıldı. A grubunda, B grubuna göre daha yüksek CPK (1126'ya karşı 888 U/L, p<0.025) ve CK-MB (85'e karşı 49 U/L, p<0.005), perikardit, post MI angina, RBBB (% 9.5'a karşı % 1.1, p<0.01), ventriküler taşikardi ve fibrilasyon (% 15.9'a karşı % 6.5, p<0.05) saptandı. Grup A'da 68 (% 54) hastaya AMİ'den 2.6±1.9 ay sonra, Grup B'de ise 49 (% 53) hastaya 2.4±2.3 ay sonra koroner anjiyografi uygulandı. İki grup arasında koroner arterlerdeki lezyon sayısı açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Yalnız sol ön-inen koroner arter lezyonu olan olgulardaki lezyon yeri karşılaştırıldığında da istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç olarak, akut safhada inferior bölgede resiprok ST-segment depresyonu gösteren anterior Mİ'lerde infarktüsün daha yaygın olduğunu ve komplikasyonlu seyrettiğini saptadık.
We compared the elinical and coronary angiographic features of 126 patients (Group A) with inferior ST-segment depression with 93 patients (Group B) without inferior ST depression during acute anterior myocardial infarction (AMI). Compared with Group B, patients in Group A had higher mean serum peak CPK (1126 vs 888 U/L, p<0.025), and CKMB (85 vs 49 U/L, p<0.005) values, RBBB (9.5 % vs 1.1 %, p<0.01) ventricular tachycardia and fibrillation (15.9 % vs 6.5 %, p<0.05). Coronary angiography was performed in 68 (54 %) patients in Group A within 2.6±1.9 months of AMI and in 49 (53 %) patients in Group B within 2.4±2.3 months. There was no significant difference between the number of coronary artery lesions in the two groups. The site of lesion in left anterior descending artery (LAD) was not significantly different in patients with single- LAD disesase either. We conclude that reciprocal ST-segment depression in inferior leads during acute anterior MI is associated with more extensive infarction and a complicated course.

8.Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus in 10 Children
Arman BİLGİÇ, Alpay ÇELİKER, Nazan ÖZBARLAS
Pages 162 - 165
Nisan 1991-Aralık 1991 tarihleri arasında, "Rashkind PDA Occlusion System" kullanılarak duktus arteriosus açıklığının "umbrella" ile kapatılması işlemini 10 olgumuza uyguladık. Olguların yaşları 18 ay ile 11 yıl, vücut ağırlıkları 9.7 ile 35 kg arasında değişmekte idi. Duktus çapları 3-9 mm ölçüldü. Uygulamadan hemen sonra 8 hastada tam kapanma sağlandı. Üfürüm duyulmayan, ancak Doppler ekokardiyogramda duktal akım örneği kaydedilen bir hastanın 4 ay sonraki kontrolünde bu Doppler bulgusu da yokoldu ve tam kapanma sağlandı. Üfürümü ve Doppler bulgusu devam eden bir hastada ise, 5 ay sonra yapılan kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ile sadece kısmi kapanma saptanarak reoklüzyon kararı alındı. Olguların hiçbirinde embolizasyon ve damar komplikasyonu gelişmedi.
Between April and July 1991, we attempted transcatheter umbrella closure using the Rashkind PDA occluder, of patent ductus arteriosus in 10 patients. The patients ranged in age from 18 months to 11 years and their weights from 9. 7 to 35 kg. The ductus at its narrowest diameter varied from 3 to 9 mm. Complete closure was achieved in 8 patients soon after the procedure was carried out. One patient retained residual ductal murmur despite correct placement of the occlusion device. One patient who had ductal Doppler flow pattern immediately after procedure was found to have been freed from this pattern and complete closure was achieved four months later. Postrelease embolization did not occur. No patient developed any vascular complication.

9.Echocardiogram in the Diagnosis and Surgical Treatment of Patients with Severe Pulmonary Stenosis and Intact Ventricular Septum
Süheyla ÖZKUTLU, Nazan ÖZBARLAS, Muhsin SARAÇLAR, Şencan ÖZME, Arman BİLGİÇ, Metin DEMİRCİN, Ahmet HATİPOĞLU, Yüksel BOZER, Safiye GÖĞÜŞ
Pages 166 - 171
Acil cerrahi palyasyon ya da düzeltme girişimine gereksinimi olan intakt ventriküler septumlu pulmoner atrezi (PA: IVS), kritik pulmoner stenoz (PS) ve ağır pulmoner stenozlu 9 yenidoğan ve 9 sütçocukluğu dönemindeki 18 olgu, yalnız M-mode, iki boyutlu ve Doppler ekokardiyografik çalışma ile tanı alarak cerrahiye verildi. M-mode, iki boyutlu ve Doppler ekokardiyografi çalışmalarında kapakların hareketli ve normal kalınlıkta oluşu ve öne doğru sistolik akımın kaydedilmesi ile 11 olguya klasik pulmoner stenoz tanısı konuldu. Dört olguda aşağıdaki özelliklerle displastik kapak tanımlandı: Kapaklar kalın ve hareketsizdi, sistolik kubbeleşme yoktu ve kapak yaprakçıkların pulmoner arter duvarına kısmi olarak yapışıyordu. Doppler tekniği, pulmoner stenozun şiddetini ölçmek, PDA ve triküspid yetersizliğinin varlığını araştırmak için kullanıldı. Üç olguda, M-mode ve iki boyutlu ekokardiyogramda "a" dalgasının ve açılma hareketinin olmayışı ile pulmoner atrezi düşünüldü. Doppler ekokardiyogramda ana pulmoner arterde soldan sağa duktal jet akımına bağlı yüksek velositeli devamlı akım örneğinin kaydedilmesi ve pulmoner stenoza bağlı öne doğru sistolik akımın bulunmayışı, pulmoner atrezi tanısını destekledi. Ekokardiyografik çalışma sonuçları, cerrahi bulgular ve otopsi çalışmaları ile doğrulandı.
For the application of surgery without catheterization we studied 9 neonates with critical pulmonary stenosis (PS), or pulmonary atresia with intact ventricular septum (PA:IVS) and 9 infant with severe PS or PA:IVS who needed urgent palliation or correction. All patients were diagnosed by only M-mode, 2-D (two-dimensional) and Doppler echocardiography. Operative procedures and postmortem findings were evaluated. With the identification of the presence of mobile valves with normal thickness by M-mode and 2-D echocardiograhpy, 11 patients were diagnosed to have classical pulmonary stenosis. In 4 patients, the dysplastic valve was identified based on the following characteristics: the valve was very thick and immobile. systolic dome was absent, and valve Ieaflets were partially adherent to the pulmonary artery wall. Doppler techniques were used confidently for qualifications of the severity of the pulmonary stenosis, presence of PDA (patent ductus arteriosus) and tricuspid regurgitation. Pulmonary atresia was considered in 3 patients with the observation of the absence of both "a" waves and opening movements in M-mode and 2-D echocardiograms. In Doppler echocardiogram, a high velocity continuous flow pattern due to left to right ductal jet flow in the main pulmonary artery and the absence of the anterior systolic flow due to pulmonary stenosis con- -firmed the diagnosis of pulmonary atresia. Results obtained by M-mode, 2-D, and Doppler echocardiography were confirmed by surgical findings and autopsy studies. We conclude that preoperative diagnosis of neonates with critical pulmonary stenosis and pulmonary atresia with intact ventricular septum by M-mode, 2-D and Doppler echocardiography, is clearly an alternative method to cardiac catheterization which can increase operative morbidity and mortality.

10.The Correlation Between the Clinical and Echocardiographic Findings in Isolated Ventricular Septal Defect
Gülay AHUNBAY, Teoman ONAT, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ
Pages 172 - 178
120 izole VSD vakasında ekokardiyografik ve klinik bulgular değerlendirilmiş ve aralarındaki bağıntı incelenmiştir. Sonuçlara göre VSD tipi en sık perimembranöz (% 76) sonra subarteryel ve müskülerdir. Eko-KG'de VSD büyüklüğü ile sol ventrikül büyüklüğü arasında iyi ilişki mevcuttur. 3.°'den pulmoner hipertansiyon (PH) ancak büyük defektlerle birlikte gitmektedir. Küçük defektlerde PH yoktur. Kardiyotorasik oran (CTR) ile VSD büyüklüğü arasındaki iliki iyidir (r=0.56; n=113), bu açıdan CTR'nin güvenirliği % 83, hassasiyeti % 62'dir. CTR ile sol ventrikül büyüklüğü arasında çok iyi bir ilişki vardır: CTR'nin hassasiyeti % 66, güvenirliği % 81'dir. CTR'nin VSD çapı ve sol ventrikül büyüklüğü ile birlikte olan ilişkisi en iyisidir (r=0.72, n=67). Defekti ve sol ventrikülü büyük olanlarda bu, % 85 bir hassasiyet ile, defekti ve sol ventrikülü küçük olanlarda ise % 93 güvenirlikle öngörülebilir. Sol-Sağ şantın miktarı açısından Eko-KG'dekine göre kliniğin hassasiyeti % 76 ve güvenirliği % 73'tür. Pulmoner hipertansiyon açısından EKG'deki sağ ventrikül hipertrofisinin hassasiyeti % 100, güvenirliği % 84'tür.
Echocardiographic and clinical findings in 120 patinets with isolated VSD were evaluated in order to evaluate the relationship between them. In this series, perimembranous defects were most frequent (76 %), followed by subarterial and muscular defects. There was a good correlation between the size of the left ventricle and the size of the defect. Pulmonary hypertension of third degree occurred in large defects alone and did not accompany small defects. The correlation between the size of the VSD and cardiothoracic rato (CTR) was very significant (r=0.56, n= 113). CTR showed a specificity of 83 % and sensitivity of 62 % with respect to the size of the defect. The correlation between CTR and the echocardiographic size of the left ventricle was also very high. CTR showed a sensitivity of 66 % and a specificity of 81 % with the size of the left ventricle. Considered multifactorially CTR correlated best with both size of the defect and that at the left ventricle, (r=0.72, n=67). CTR showed a sensitivity of 85 % for patients with large defects as well as large left ventricle and a specificity of 93 % in patients with small defects and normal left ventricle. The quantity of echocardiographic left-to-right shunt disclosed a sensitivity of 76 % and a specificity of 73 % with the clinical estimate of it. The pattern of right ventricular hypertrophy in the ECG showed a sensitivity of 100 % and a specificity of 84 % in the setting of echocardiographically-estimated presence of pulmonary hypertension. It was concluded that, in view of its high sensitivity and specificity rates, the presented clinical hemodynamic classification in isolated VSD was adequate to justify its practical use.

11.Effects of Defibrotide Administration on Restenosis After Successfull PTCA
Y.Vedat AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, Servet ÖZTÜRK, Orhan ULUTİN, Cem DEMİROĞLU
Pages 179 - 181
Defibrotid'in PTCA sonrası restenoz sıklığı üzerine etkisini incelemek amacıyla 66 hasta çalışmaya alındı. Hastalara randomize olarak defibrotid (D) uygulandı. PTCA işlemi, defibrotid uygulanan (D (+) grup) 33 hastadan 27'sinde, uygulanmayan (D (-) grup) 33 hastadan 30'unda başarılı oldu. PTCA işlemi başarılı olan 57 hasta değerlendirmeye alındı. Kontrol koroner anjiyografisi, semptomlu hastlara semptomu takiben, semptomsuz hastalara 6. ay ve sonrasında yapıldı. D (-) ve D (+) gruplardaki hastaların yaş, cins, hipertansiyon, diabet, hiperkolesterolemi, sigara ve ailede koroner arter hastalığı anamnezi, PTCA uygulanan lezyonların sol öne inen arter, sirkumfleks arter ve sağ koroner arter oluşu ve PTCA öncesi darlık ortalama değerleri açısından yapılan karşılaştırmalarında anlamlı fark saptanmadı. PTCA sonrası darlık ortalama değerleri açısından yapılan karşılaştırmalarda anlamlı fark bulunmadı. Anjiyografik restenoz D (-) grupta 9 hastada (% 30) ve 9 lezyonda (% 24.3), D (+) grupta 15 hastada (% 57.6) ve 15 lezyonda (% 45.4) saptandı (p: ns). Çalışmamızın sonucunda rutin tedavi prensipleri eşliğinde, defibrotid uygulanmasının anjiyografik restenoz sıklığını istatistiksel olarak anlamlı derecede etkilemediği kanısına vardık.
We have investigated the effect of defibrotide (D) administration on restenesis after successfull PTCA. 66 PTCA patients were randomized to D [D (+)]or non-D [D(-)] groups. PTCA was successfull in 27 of 33 patients in d ( +) group in which defibrotide was administered before and after PTCA, and in 30 of 33 in D (-) group who were given only the rootine therapeutic scheme. So we considered the results of 57 patients in whom the PTCA procedure were successfull. Coronary angiographic controls were made after the onset of the symptoms in symptomatic patients, or after 6th month of PTCA in asymptomatic patients. There were no significant differences between D (-) and D ( +) groups according to age, sex, hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, smoking, family history of coronary artery disease, the localization of the lesions in left anterior descending artery, circumflex artery and right coronary, artery, the mean stenosis degree of the lesions before PTCA. There were also no significant difference between the mean stenosis degree of the lesions after PTCA in two groups. Angiographic restenosis were found in 9 patients (30 %) and 9 lesions (24.3 %) in D(-) group, and in 15 patients (57.6 %) and 15 lesions (45.4 %) in D (+) group (p: ns). In conclusion defibrotide administraiton does not effect the incidence of restenosis significantly after successfull PTCA.

12.Koroner Anjiyoplasti ve Bypass İle Revaskülarizasyonun Karşılaştırılma Çalışması (CABRI) Protokolü
Tuğrul OKAY
Pages 182 - 185
Abstract |Full Text PDF

13.Review The role of Exercise in the Primary and Secondary Prevention of Coronary Atherosclerotic Heart Disease
Hüsniye YÜKSEL
Pages 186 - 192
Batı ülkelerinin çoğunda koroner arter hastalığına yakalanma ve ölüm, son 20 yıl içinde primer ve sekonder korunma gayretleri sayesinde önemli ölçüde azalmıştır. Primer korunma koroner risk faktörlerinin değiştirilmesini amaçlarken sekonder korunma hastalığın ilerlemesini ve ölümleri azaltma önlemlerini içermektedir. Ne yazık ki yaş, cins ve ailevi yatkınlık gibi risk faktörleri değiştirilemezken, hipertansiyonun ve hiperlipideminin ilaçla tedavisinde olduğu gibi, bazı risk faktörlerinin değiştirilmesi için de oldukça büyük faturalar ödenmektedir. Fiziksel inaktivite de koroner risk faktörlerinin en sık görülen nedenleridir. Yeterli bir egzersiz ile bu risk faktörünün azaltılması mümkündür. Egzersiz direkt veya indirekt olarak hiperlipidemi, hipertansiyon, sigara alışkanlığı ve diabetes mellitus gibi major risk faktörlerini etkiler. Bunların yanı sıra obesite, koagulasyon faktörleri ve psişik durum üzerine de olumlu etkileri vardır. Bu yazıda primer ve sekonder korunmada egzersiz kavramının gelişmesi, diğer koroner risk faktörleri üzerine etkisi, primer ve sekonder korunmada şimdiye değin yapılmış önemli çalışmalar gözden geçirilecektir.
Some risk factors for coronary heart disease may be altered by paying a great cost as in the case of pharmacologic treatment of hypertension and hyperlipidemia. Physical inactivity is the most prevalent risk factor, but can be eliminated with sufficient exercise. Exercise has a favorable effect directly or indirectly on hyperlipidemia, hypertension, cigarette smoking and diabetes mellitus. There are also benefical effects of exercise on coagulation factors, obesity and psychologic profiles. In this article, the exercise concept in the primary and secondary prevention of coronary atherosclerosis, the effects of exercise on other coronary risk factors, and significant studies made on exercise in primary and secondary prevention of coronary atherosclerosis are reviewed.Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 Archives of the Turkish Society of Cardiology