ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 258-259

Koroner Yavaş Akımın Değerlendirilmesi

Erdem Diker1, Ömer Akyürek2
1City Hospital, Ankara
2AÜTF, Kardiyoloji ABD, Ankara

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Aralık 2000 sayısında ç ıkan Dağdelen ve arkadaşlarına ait "Koroner Yavaş Akım ve Miyokard İskemisi ilişkisinin TIM/ Kare Sayısı ve İntrakoroner Ulu·ason Ölçümleri ile Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmayı ilgiyle okuduk (I ) . Epika rdiyal büyük damarlarda önemli darlıklar olmadan, mikrosirkülasyonun bozulm as ına bağlı ınİyokardiyat iskemi fenoıneni son yıll arda daha fazla dikkat çek ın ektedir. Say ın Dağdelen ve a rk adaş larının ilgi çekici ça lı şınas ı da bu konuyu farklı bir açıdan ele a lm aktadır . Ancak, çalışmada bazı ta sa nın noktalarının , ça lı şma nın s onuç l a rının yorum l anınası sı rasında sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu noktalar aşağıda özetlenmiştir,


How to cite this article
Erdem Diker, Ömer Akyürek. Koroner Yavaş Akımın Değerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(4): 258-259
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Archives of the Turkish Society of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.