Archives of the Turkish Society of Cardiology - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (1)
Volume: 33  Issue: 1 - January 2005
1.Editor's Page
Vedat SANSOY
Page 1
Abstract | Full Text PDF

2.Which Patients with Dilated Cardiomyopathy Have Left Atrial Spontaneous Echo Contrast?
Güliz KOZDAĞ, Ahmet VURAL, Meltem ÖZDEN, Tayfun ŞAHİN, Dilek URAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Göksel KAHRAMAN, Teoman KILIÇ, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU
Pages 2 - 9
Amaç: Transösofajiyal incelemede (TEE) sol atriyumda spontan ekokontrast (SA-SEK) bulunması tromboembolik olay gelişimi için güçlü bir belirleyicidir. Dilate kardiyomiyopatili (DKMP) hastalarda SA-SEK oluşumu ile ilişkili koşullar çok az çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı DKMP'li hastalarda SA-SEK prevalansını ve onunla ilişkili parametreleri araştırmaktı. Yöntem: İskemik (n=56) ve iskemik olmayan (n=38) DKMP'li hasta ardışık olarak (29 kadın, 65 erkek, ortalama yaş 60±11 yıl) çalışmaya alındı. Transtorasik ve TEE incelemeleri ile laboratuvar tetkikleri yapıldı. Sonuçlar: Çalışma grubunu oluşturan hastaların 48'inde (%51) SA-SEK mevcuttu. İskemik DKMP'li 33 (%59), iskemik olmayan 15 (%39) hastada SA-SEK saptandı. İskemik DKMP'li hastalarda SA-SEK bulunan hastalarda restriktif diyastolik doluş %36'ya karşılık SA-SEK olmayanlarda %22 (p=0.05) idi, atriyal fibrilasyon (AF) ise %42'e karşılık %17 (p=0.05), hipertansiyon ise %67'e karşılık %39 olarak saptandı (p=0.04). İskemik DKMP'li hastalarda ise SA-SEK için diğer anlamlı bir belirleyici yüksek fibrinojen seviyesi idi (471±78 mg/dl'e karşın 392±83 mg/dl, p=0.003). İskemik olmayan DKMP grubunda SA-SEK bulunan hastalarda atriyal fibrilasyon (AF) %53'e karşılık %13 saptandı (p=0.01). İskemik olmayan DKMP'li hastalarda SA-SEK'in diğer belirliyicileri ileri yaş (65±6 yıla karşı 53±12 yıl, p< 0.001), kardiyak indeksin düşük olması (2.1±0.6 L/dk/m2 vs. 2.7±0.6 L/dk/m2, p= 0.009) ve azalmış sol atriyal appendiks akım hızları idi (p<0.001). Sonuç: DKMP'li ritmi AF olan hastalarda SA-SEK sık bulunmaktadır. İskemik DKMP'li hastalarda restriktif diyastolik doluş saptanması, hipertansiyon bulunması ve yüksek fibrinojen seviyesi, iskemik olmayan DKMP'li hastalarda ise ileri yaş ve düşük kalp debisi, SA-SEK oluşumuna katkısı olan diğer faktörlerdi.
Objectives: Left atrial spontaneous echo contrast (LA-SEC) detected by transesophageal echocardiography (TEE) is a strong predictor for thromboembolic events. Few studies investigated the related conditions that lead to appearance of LA- SEC in dilated cardiomyopathy (DCMP) patients. The aim of the study was to investigate the prevalence of LA-SEC in patients with DCMP and to determine its related parameters. Methods: Consecutive patients (29 female, 65 male, mean age 60±11 years) with the diagnosis of ischemic (n=56) and non-ischemic (n=38) DCMP underwent laboratory, transthoracic and TEE examination. Results: LA-SEC was established in 48 patients (51%) of study group. LA-SEC was detected in 33 (59%) of ischemic DCMP and 15 (39%) of non- ischemic patients. In ischemic DCMP, restrictive diastolic filling (RDF) was observed 36% of the patients with LA- SEC vs. 22% in the patients without LA-SEC (p=0.05). Atrial fibrillation (AF) was present in 42% vs. 17% (p=0.05), hypertension was present 67% vs 39% of the patients respectively. In patients with ischemic DCMP, another significant correlate of LA-SEC was high fibrinogen level (471±78 mg/dl vs. 392±83 mg/dl, p=0.003). In non-ischemic DCMP group, AF was observed in 53% of the patients with LA-SEC vs. in 13% of the patients without LA-SEC (p=0.01). In patients with non- ischemic DCMP other significant determinants for LA-SEC were increased age (65±6 years vs. 53±12 years, p< 0.001), decreased cardiac index (2.1±0.6 L/min/m2 vs. 2.7±0.6 L/min/m2, p= 0.009) and reduced left atrial appendage velocities (p<0.001). Conclusions: In patients with DCMP, LA-SEC is frequently detected in patients with AF. In ischemic DCMP frequency of RDF and hypertension, and high fibrinogen level, in non-ischemic DCMP increased age and low cardiac index appeared as other correlates of LA-SEC.

3.An Adult Patient with Coarctation of Aorta and Corono-Aortic Collaterals Case Report and Reviewof the Literature
Mustafa ŞAHİNGERİ, İlkut ÖZER, Murat KURTOĞLU, Mehmet Emin KORKMAZ
Pages 10 - 13
Bu yazıda, 54 yaşında, tüm yaşamı boyunca kan basıncı yüksekliği dışında tümüyle asemptomatik seyretmiş, hipertansiyon nedeniyle çeşitli antihipertansifler kullanmakta olan ve atriyal fibrilasyon gelişmesi üzerine bölümüze başvurduğunda aort koarktasyonu teşhis edilen bir erkek hastayı sunmak istiyoruz. Koroner arterden koarktasyon distaline kollateral tesbit ettiğimiz olgumuz başarılı cerrahi düzeltmeyi takiben, ameliyat sonrası 11. günde ani ölüm ile kaybedilmiştir.
Our case is 54 years old man, who was totally asymptomatic other than high blood pressure. He came to our clinic due to new onset of atrial fibrillation and he was diagnosed as having coarctation of aorta and interesting collateralization between coronary artery and descending aorta. He suddenly died 11 days after successful surgical correction.

4.A Rare Cause of Systolic Click: Spontaneous Pneumothorax
Mustafa ÖZGÜL, Abdullah DOĞAN, Erdoğan İBRİŞİM, Yasin TÜRKER
Pages 14 - 16
Spontan pnömotoraks sistolik kliğin nadir sebeplerinden biridir. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınması ile başvuran ve muayenesinde midsistolik klik nedeni olarak pnömotoraks saptanan genç yaşta bir olguyu sunduk.
Spontaneous pneumothorax may rarely cause midsystolic click. We reported a young patient presenting with dyspnea and chest pain who had spontaneous pneumothorax as a cause of midsystolic click on his examination.

5.Turkey's Publications in Cardiovascular Medicine Declined in 2004
Altan ONAT
Pages 17 - 27
2004 yılında ülkemiz kökenli kardiyovasküler tıp alanına ilişkin uluslararası yayınları değerlendirmek amaciyle, Science Citation Index'in CD edisyonuna kaynak dergilerdeki Türkiye adresli yayınlar Web of Science'teni incelendi. Kardiyovasküler tıbbı ilgilendiren yayınlar arasında - anılan edisyon dışındaki makaleler ve her türlü editöre mektup ile toplantı özetleri dışında kalan - tam metinli makaleler dikkate alındı. Birden fazla kurumdan ya da bilim dalından çıkan ortak yayınlar için bir kredi sistemi uygulandı. Geçen yıl CD edisyonunda taranan dergilerde kardiyovasküler tıp sahasında, Türkiye'den çıkan tam metinli makale sayısı 106'de kaldı; dünyadaki payımız binde 7.8'den üç yıl önceki 6.8 düzeyine indi. 2004 yılında kardiyovasküler cerrahi yayınları rekor olan 35'e yükselirken, erişkin kardiyolojisinde üretilen 68, çocuk kardiyolojisinde 3 makale ile önemli düşüşler kaydedildi. Makalelerin yer aldığı dergilerin ortanca impakt faktörü 1.22'yi korudu. Başta S. Ersek Merkezi ve T. Yüksek İhtisas Hastanesi olmak üzere, Anadolu'daki kurumların performansı iyi sayılabildiği halde, Ankara ve İzmir'deki birçok merkez düşüşte etken oldu. Bu yerinde sayma öncelikle, akademik terfilerde üç yıldır aranan koşulların "kolay yayın" yolunun tercih edilmesine sürüklemesinin sonucudur.
The progress of the output of publications in cardiovascular medicine originating from Turkey's institutions was evaluated by identifying them in the Web of Science. Articles in full-text contained in source publications of Science Citation Index CD Edition alone were taken into consideration, excluding meeting abstracts and letters to the editor. A weighted credit system was utilized for items published jointly with a foreign or a noncardiological Turkish institution. In sum, 106 articles and reviews were identified which represented a drop by 12% over the previous year. Turkey's share of world output in cardiovascular publications also declined from 7.8 to 6.8 per mille. While cardiovascular surgery registered a peak with 35 articles, it was adult (68 articles) and pediatric (3 articles) cardiology that exhibited declines. The median impact factor of source publications used by Turkish cardiologists remained at 1.22 as in the preceding year. Turkey's Advanced Specialty Hospital, S. Ersek Surgical Center and medical faculties in Anatolia performed well this year; by contrast, the decrease in publications may be ascribed to certain centers in Ankara and Izmir. The regulation for academic promotion, in effect for the past 3 years, was also responsible by leading to a preference of submission to journals having a low impact factor; such articles were excluded from this analysis.

OTHER ARTICLES
6.A Competency Guide in Interventional Cardiology of Turkish Society of Cardiology

Pages 28 - 68
Abstract | Full Text PDF

7.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem

Pages 69 - 70
Abstract | Full Text PDF

© Copyright 2020 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale