ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kardiyoloji Polikliniğine Yapılan Hasta Başvurularının Hekim Randevu Sistemi ile Kuyruk Sistemi Arasında Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(3): 188-195 | DOI: 10.5543/tkda.2023.84343

Kardiyoloji Polikliniğine Yapılan Hasta Başvurularının Hekim Randevu Sistemi ile Kuyruk Sistemi Arasında Karşılaştırılması

Hatice Solmaz1, Burcu Uludağ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Randevu sistemi, kuyruk sisteminin zorluklarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmada, kardiyoloji polikliniğine randevu ve kuyruk sistemi ile başvuran hastaların özellikleri incelenerek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayacak verilerin eldesi amaçlanmıştır.


YÖNTEMLER
Çalışma 2135 kardiyoloji polikliniği hastasını içermektedir. Hastalar, randevu (Grup-1) veya kuyruk (Grup-2) sistemi ile başvurularına göre iki gruba ayrılmıştır. Hem her iki grubun hem de kardiyak dışı tanı alan hastaların demografik, klinik ve başvuru özellikleri ile ilgili verileri karşılaştırıldı. Randevu alımı ile poliklinik başvurusu arasındaki zamana göre hasta verilerinin karşılaştırılması da yapıldı.


BULGULAR
1088 katılımcının %51'i kadındı. Grup-1'de kadın cinsiyet ve ≥ 18-64 yaş arası bireyler anlamlı olarak daha yüksekti. Grup-2'de takipli (P = 0.003) ve özürlü (P = 0.011) hasta oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Kalp dışı yakınmaları olan hasta oranı Grup-1'de %40,2 iken, Grup-2'de %22,2 ile Grup-1'e göre anlamlı olarak daha düşüktü (P = 0.001). Acil servise son bir ay içinde başvuru bulunuşu Grup-2'de anlamlı olarak yüksekti (P = 0.021). Kardiyak şikayetlerin varlığı (P = 0.009) ve ziyarete gelme süresinin ≥15 gün olması (P = 0.013) acil servise başvuru bulunuşunun anlamlı bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı. Muayene sonrası tanılar karşılaştırıldığında, Grup-2' de (%76,3), Grup-1'e (%51,5) göre daha yüksek oranda kalp hastalığı tanısı alındığı gözlendi. Randevu ile ziyaret arası 15 gün ve üzeri olan grupta kardiyak yakınması olan (%40,8) ve takip altında olan (%63) hasta oranı daha yüksekti.


SONUÇ
Hastaların, randevu oluşturma sırasında, yakınma ve klinik özelliklerinin, tıbbi öykülerinin veya kardiyovasküler risk faktörlerinin göz önünde bulundurularak önceliklendirilmeleri, randevu sistemi işleyişini daha verimli hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji, kuyruk sistemi, poliklinik, randevu sistemi

Comparison of Patients’ Admissions to the Cardiology Outpatient Clinics Between the Appointment System and the Queue System

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hatice Solmaz, Burcu Uludağ. Comparison of Patients’ Admissions to the Cardiology Outpatient Clinics Between the Appointment System and the Queue System. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(3): 188-195

Sorumlu Yazar: Hatice Solmaz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi