ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (2)
Cilt: 47  Sayı: 2 - Mart 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Hangi diyaliz yöntemi kalp için daha iyidir?
Which dialysis modality is better for the heart?
Tevfik Ecder
PMID: 30874518  doi: 10.5543/tkda.2019.91589  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Periton diyalizi hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi
Echocardiographic assessment of right ventricular function in peritoneal dialysis patients
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci, Melahat Çoban, Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin, Şakir Arslan
PMID: 30874508  doi: 10.5543/tkda.2018.31391  Sayfalar 88 - 94

3.
Anterior miyokart enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda trombüs aspirasyonu ile görülebilir aspirat gelmesinin no reflow ve hastane içi mortalite ile ilişkisi
The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with anterior ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention
Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Oğuz Akkuş, Mustafa Gür
PMID: 30874511  doi: 10.5543/tkda.2019.49940  Sayfalar 95 - 102

4.
Kompleks doğuştan kalp hastalığı olan ve Glenn anastomozu uygulanmış hastalarda antekübital venöz yol kullanılarak sağ kalp kateterizasyonu
Right-heart catheterization using antecubital venous access in patients with complex congenital heart defects and Glenn anastomosis
Sezen Atik Ugan, Selman Gökalp, Betül Çınar, İrfan Levent Saltık
PMID: 30874516  doi: 10.5543/tkda.2019.70558  Sayfalar 103 - 110

5.
Atriyal fibrilasyon hastalarında transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilen sol atriyal apendiks 2D strain’i tromboembolik risk ile ilişkilidir
Left atrial appendage 2D-strain assessed by transesophageal echocardiography is associated with thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation
Erhan Saraçoğlu, Dilek Ural, Salih Kılıç, Ertan Vuruşkan, Tayfun Şahin, Ayşen Ağaçdiken Ağır
PMID: 30874509  doi: 10.5543/tkda.2019.39482  Sayfalar 111 - 121

6.
Klinik stabil çocuk kalp nakli alıcılarında Tp-e mesafesi ve Tp-e/QT oranı
Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in clinically stable pediatric heart transplant recipients
Serhat Koca, Feyza Ayşenur Paç, Sabit Kocabeyoğlu, Maze Zabun, Deniz Eriş, Doğan Emre Sert, Ümit Kervan, Mustafa Paç
PMID: 30874505  doi: 10.5543/tkda.2018.11524  Sayfalar 122 - 127

7.
Kırsal ve kentli hastalarda koroner kalp hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması
Comparison of secondary prevention in coronary heart disease patients living in rural and urban areas
Salih Kılıç, Erhan Saraçoğlu, Yusuf Çekici, Arafat Yıldırım, Zülfiye Kuzu, Dilara Deniz Kılıç, Meral Kayıkçıoglu
PMID: 30874515  doi: 10.5543/tkda.2018.68782  Sayfalar 128 - 136

OLGU BILDIRISI
8.
Koroner arter baypas operasyonundan 5 yıl sonra gelişen akut koroner sendrom nedeni sol internal mammarian arterin sıra dışı osteal trombozu
An unusual thrombosis of an ostial left internal mammary artery graft causing acute coronary syndrome five years after coronary bypass surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
PMID: 30874517  doi: 10.5543/tkda.2018.71643  Sayfalar 137 - 139

9.
Perkütan girişim ile tedavi edilen pulmoner arteriyovenöz malformasyon olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
PMID: 30874504  doi: 10.5543/tkda.2018.09551  Sayfalar 140 - 143

10.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
Direct stent puncture technique for recanalization of superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm, Ulaş Bildirici
PMID: 30874513  doi: 10.5543/tkda.2018.57373  Sayfalar 144 - 147

11.
Faktör V Leiden mutasyonu ile ilişkili koroner arter hastalığı: Olgu sunumu
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, Jose Ary Boechat, João Mansur Filho
PMID: 30874510  doi: 10.5543/tkda.2018.39939  Sayfalar 148 - 152

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Stent kırılmasına bağlı stent içi restenoz görüntülenmesi ve morfolojik değerlendirilmesinde optik koherens tomografinin yararı
Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosis of in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Kazuomi Kario
PMID: 30874514  doi: 10.5543/tkda.2018.57824  Sayfa 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

13.
Adölesan hastada efor dispnesi ve siyanozun nadir bir nedeni: Pulmoner arteriyovenöz malformasyon ve başarılı tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
PMID: 30874507  doi: 10.5543/tkda.2018.18552  Sayfa 154
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu
Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis
Ahmet Güner, Mehmet Altuğ Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
PMID: 30874506  doi: 10.5543/tkda.2018.14194  Sayfa 155
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

15.
7/24 açık sağ kalp kapakçıkları
When right heart valves are open 24/7
Fulya Avci Demir, Konstantinos C. Theodoropoulos, Alexandros Papachristidis, Can Zhou, Camelia Demetrescu, Mark Monaghan
PMID: 30874503  doi: 10.5543/tkda.2018.01940  Sayfa 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
16.
Sağ kalp kateterizasyonu verileri pulmoner hipertansiyon epidemiyolojisini tam olarak yansıtmayabilir
Right heart catheterization datas may not reflect the pulmonary hypertension epidemiology accurately
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Vedat Hekimsoy
PMID: 30874512  doi: 10.5543/tkda.2019.56250  Sayfa 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 158
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi