ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (1)
Cilt: 47  Sayı: 1 - Ocak 2019
EDITÖRYAL YORUM
1.
Cardioneuroablation: Present status as a tenable therapy for vasovagal syncope
Richard Sutton, Phang Boon Lim
PMID: 30628895  doi: 10.5543/tkda.2018.96898  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Oral antikoagülan tedavi kesilmeden yapılan radyal arter yoluyla koroner anjioyografi güvenliği
Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment
Tuğba Kemaloğlu Öz, Tayfun Gürol, Nedim Umutay Sarıgül, Utku Arslan, Maryam Kobegenova, Alper Aydın, Özer Soylu, Bahadir Dağdeviren
PMID: 30628896  doi: 10.5543/tkda.2018.82830  Sayfalar 4 - 9

3.
Hastane dışı kardiyak arrest ile komplike olmuş sağ kalan ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarının sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması
Outcomes of survivors of ST-segment elevation myocardial infarction complicated by out-of-hospital cardiac arrest: a single-center surveillance study
Yalçın Velibey, Emre Can Parsova, Ufuk Sadık Ceylan, Özge Güzelburç, Koray Demir, Ufuk Yıldız, Aylin Şafak, Evliya Akdeniz, Tolga Sinan Güvenç, Emrah Bozbeyoğlu, Ahmet Ilker Tekkeşin
PMID: 30455410  doi: 10.5543/tkda.2018.32657  Sayfalar 10 - 20

4.
Kronik tam tıkanmalı hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile koroner kollateral dolaşımının ilişkisi
The association between left ventricular mass index and coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Kadir Ocak, Özlem Özcan Çelebi, Dursun Aras, Ahmet Temizhan, Sinan Aydoğdu
PMID: 30628897  doi: 10.5543/tkda.2018.60497  Sayfalar 21 - 28

5.
Makrofaj migrasyon inhibitör faktör (MIF) geni -173 G>C polimorfizminin koroner arter hastalığı ve tip 2 diyabet ile ilişkisi
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) gene -173 G>C polymorphism and its relationship to coronary artery disease and type 2 diabetes
Neslihan Çoban, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel Ünaltuna, Eren Vurgun
PMID: 30628898  doi: 10.5543/tkda.2018.35005  Sayfalar 29 - 37

6.
Akut koroner sendrom ile başvuran çok ileri yaşta hastalarda hastane içi mortalitenin öngördürücüleri: Tek merkezli çalışma
Predictors of in-hospital mortality in very eldery patients presenting with acute coronary syndrome: A single-center study
Samet Yılmaz, Mehmet Koray Adalı, Oğuz Kılıç, Ayşen Til, Yalın Tolga Yaylalı, Dursun Dursunoğlu, Havane Asuman Kaftan
PMID: 30628899  doi: 10.5543/tkda.2018.68792  Sayfalar 38 - 44

7.
Ciddi derecede ağır mitral stenozu, aort kökü ve çıkan torasik aort arasındaki ilişki
The association between severe mitral stenosis and the size of the aortic root and the ascending thoracic aorta
Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Naser Aslanabadi, Elgar Enamzadeh, Samad Ghaffari, Rezvaniyeh Salehi, Bahram Sohrabi, Safa Savadi-oskouei, Arezou Tajlil, Nader D Nader
PMID: 30628900  doi: 10.5543/tkda.2018.04900  Sayfalar 45 - 52

OLGU BILDIRISI
8.
Sacubitril/valsartan tedavisinin farmakodinamik etkilerinin kardiyak takılabilir elektronik cihaz aracılığı ile uzaktan takibi: Bir olgu sunumu
Remote monitoring with cardiac implantable electronic device to follow up pharmacodynamic effects of sacubitril/valsartan treatment: A case report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
PMID: 30628901  doi: 10.5543/tkda.2018.46383  Sayfalar 53 - 56

9.
Koroner arter fistülünün perkütan kapanmasının nadir komplikasyonu: Koil ayrılmaması
A rare complication of percutaneous closure of coronary artery fistula: Inability to retrieve coil
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
PMID: 30628902  doi: 10.5543/tkda.2018.23735  Sayfalar 57 - 59

10.
Aorto-sağ atriyum fistülü nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to aorto-right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, Irem Dinçer, Müge Akbulut, Tamer Sayın
PMID: 3062890  doi: 10.5543/tkda.2018.88399  Sayfalar 60 - 62

11.
Mekanik kalp kapaklı hastalarda gebelik sırasında düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the use of low molecular weight heparin a rational choice during pregnancy in patients with a mechanical heart valve: a report of three cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
PMID: 30628904  doi: 10.5543/tkda.2018.83364  Sayfalar 63 - 68

DERLEME
12.
Senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi?
What role might cardioneuroablation strategy have in syncope guidelines?
Tolga Aksu, Tümer Erdem Güler, Serdar Bozyel, Kıvanç Yalın
PMID: 30628905  doi: 10.5543/tkda.2018.10187  Sayfalar 69 - 79

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt deflation and reinflation of cryoballoon during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
PMID: 30628906  doi: 10.5543/tkda.2018.87422  Sayfa 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

14.
Nadir bir birliktelik: Spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: Spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
PMID: 30628907  doi: 10.5543/tkda.2018.03016  Sayfa 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Yetişkin hastada aortik ark kesintisi ve ileri aort darlığının eşlik ettiği uniküspit aortik kapak
Unicuspid aortic valve concomitant with interrupted aortic arch and severe aortic stenosis in an adult patient
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
PMID: 30628908  doi: 10.5543/tkda.2018.10406  Sayfa 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
A case of severely calcified neoatherosclerosis-embedded stent struts clearly documented with optical coherence tomography imaging
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hayato Shimizu, Kazuomi Kario
PMID: 30628909  doi: 10.5543/tkda.2018.86094  Sayfa 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
17.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Hakemlerimize Teşekkür
Thanks to our Reviewers

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi