ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (4)
Cilt: 46  Sayı: 4 - Haziran 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Septal ablasyon
Septal ablation
Ertan Ural
PMID: 29853690  doi: 10.5543/tkda.2018.09076  Sayfalar 239 - 241
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
İmplante edilebilir elektronik kardiyak cihaz yerleştirilmesi sonrası oluşan yara açılmasının yönetiminde stapling yöntemi
Stapling for wound dehiscence after cardiac implantable electronic device implantation
Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani
PMID: 29853691  doi: 10.5543/tkda.2018.57059  Sayfalar 242 - 247

3.
STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük tiyol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki
The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Hasan Koca, Hazar Harbalioğlu, Onur Kaypaklı, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Hakim Çelik, Özcan Erel, Mustafa Gür
PMID: 29853692  doi: 10.5543/tkda.2018.82668  Sayfalar 248 - 259

4.
STEMİ’li hastalarda monosit / yüksek dansiteli lipoprotein oranı ve Selvester QRS skoru arasındaki ilişki
The relationship between monocyte/high-density lipoprotein ratio and Selvester QRS score in patients with STEMI
Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Türkmen, Hakan Taşolar, Erdal Aktürk
PMID: 29853693  doi: 10.5543/tkda.2018.36151  Sayfalar 260 - 267

5.
ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde 25(OH)D3 seviyesinin spontan reperfüzyon ve SYNTAX skoru üzerine etkisi
Impact of 25(OH)D3 on spontaneous reperfusion and SYNTAX score in patients with ST-elevation myocardial infarction
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Fahrettin Öz, Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Mustafa Gür
PMID: 29853694  doi: 10.5543/tkda.2018.49393  Sayfalar 268 - 275

6.
Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi?
Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease?
Ahmet Korkmaz, Abdulkadir Yıldız, Harun Kundi, Funda Başyigit, Havva Tugba Gürsoy, Özgül Uçar Elalmış, Abdurrahman Akyüz, Mehmet İleri, Ümit Güray
PMID: 29853695  doi: 10.5543/tkda.2018.37666  Sayfalar 276 - 282

7.
Kardiyoloji kliniklerine başvuran çok ileri yaş Türk hastalarının kardiyovasküler hastalık prevelansı, risk faktörleri ve kardiyovasküler ilaç kullanımları: ELDER-TURK çalışmasının bir altgrup analizi
The prevalence of cardiovascular diseases, risk factors, and cardiovascular drug therapy in very elderly Turkish patients admitted to cardiology clinics: A subgroup analysis of the ELDER-TURK study
Gülay Gök, Ümit Yaşar Sinan, Nil Özyüncü, Mehdi Zoghi, Elder- Türk Investigators
PMID: 29853696  doi: 10.5543/tkda.2018.49579  Sayfalar 283 - 295

OLGU BILDIRISI
8.
Subkutanöz yağ dokusu embolizasyonu hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir hastada septal redüksiyon tekniği olarak etkili ve güvenilir mi?
Is subcutaneous fat tissue embolization effective and safe as a septal reduction technique in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy?
Elnur Alizade, Sabahattin Gündüz, Ahmet Güner, Khagani Isgandarov, Selçuk Pala
PMID: 29853697  doi: 10.5543/tkda.2018.49383  Sayfalar 296 - 300

9.
Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliyak arteriyovenöz fistülün patent duktus arteriyosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması
Percutaneous treatment of high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arteriosus occluder
Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir Kaymaz
PMID: 29853698  doi: 10.5543/tkda.2018.63847  Sayfalar 301 - 305

10.
Daha önce perkütan yolla atriyal septal defekti kapatılan hastada sol atriyal apendiksin amulet cihazı ile kapatılması
Left atrial appendage closure using Amulet device in a patient with prior percutaneous atrial septal defect closure
Cem Çöteli, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir
PMID: 29853699  doi: 10.5543/tkda.2018.44884  Sayfalar 306 - 308

11.
Primer triküspid kapak hastalığında madalyonun arka yüzü: Üç boyutlu ekokardiyografinin artan değeri
The other side of the coin in primary tricuspid valve disease: The incremental value of 3D echocardiography
Münevver Sarı, Gökhan Kahveci, Duhan Fatih Bayrak, Abdulkadir Uslu, Selçuk Pala
PMID: 29853700  doi: 10.5543/tkda.2018.16860  Sayfalar 309 - 312

12.
Kalp rabdomiyomu olan bir yenidoğanda atriyum flatteri ve iletilmeyen bigemine erken atriyal atım
Atrial flutter and nonconducted bigeminy premature atrial contraction in a neonate with cardiac rhabdomyoma
Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
PMID: 29853701  doi: 10.5543/tkda.2017.72177  Sayfalar 313 - 317

DAVETLI DERLEME
13.
Tıbbi cihazların endikasyon dışı (off-label) kullanımından kaynaklanan etik ve yasal sorunlar ve çözüm önerileri
Ethical and legal problems arising from off-label use of medical devices and some solution recommendations
Perihan Elif Ekmekçi, Berna Arda
PMID: 29853702  doi: 10.5543/tkda.2018.04706  Sayfalar 318 - 325

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasını andıran sağ koroner arter ve koroner sinüs veni arasındaki bağlantı
Connection between the right coronary artery and the coronary sinus vein resembling a ruptured sinus of Valsalva aneurysm
Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni- Badalabadi, Ali Hosseinsabet
PMID: 29853703  doi: 10.5543/tkda.2017.06060  Sayfa 326
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

15.
Sol atriyuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma olgusu
Coronary aneurysm causing fistulization and compression of the left atrium
Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi Kısacık
PMID: 29853704  doi: 10.5543/tkda.2017.70745  Sayfa 327
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Sağ atriyal apendiks trombüsü
Right atrial appendage thrombus
Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgi
PMID: 29853705  doi: 10.5543/tkda.2017.12893  Sayfa 328
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Tekrarlayan iki taraflı pektoral enfeksiyonlu bir hastaya aşağı ön aksiller ICD implantasyonu
Low anterior axillary implantation of an ICD in a patient with recurrent bilateral pectoral infection
Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu
PMID: 29853706  doi: 10.5543/tkda.2017.03881  Sayfa 329
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
18.
Hypersensitivity to corticosteroids, Kounis syndrome, myocardial infarction with normal coronary arteries, and triamcinolone
Nicholas N Kounis, Ioanna Koniari, George D Soufras, Emannouil Chourdakis, Periklis Davlouros, George Hahalis
PMID: 29853707  doi: 10.5543/tkda.2018.91572  Sayfalar 330 - 331
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Atriyal fibrilasyondaki önemsenmeyen gerçeği keşfetmek: Demir Eksikliği
Discovering an overlooked fact in atrial fibrillation: Iron deficiency
Adnan Kaya, Osman Kayapınar
PMID: 29853708  doi: 10.5543/tkda.2018.66424  Sayfa 332
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Authors’ reply
Authors’ reply
Muhammed Keskin, Dilek Ural
PMID: 29853709  Sayfalar 332 - 333
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Demir eksikliği ve atrial fibrilasyon
Iron deficiency and atrial fibrillation
Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Ahmet Emre Gültekin
PMID: 29853710  doi: 10.5543/tkda.2018.96968  Sayfalar 333 - 334
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Authors’ reply
Authors’ reply
Muhammed Keskin, Dilek Ural
PMID: 29853711  Sayfa 334
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 335
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi