ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (3)
Cilt: 46  Sayı: 3 - Nisan 2018
ARAŞTIRMA
1.
Koroner arter baypas ameliyatı sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of healthy lifestyle behaviors after coronary artery bypass surgery
Semiha Alkan, Esengül Topal, Muhammet Onur Hanedan, İlker Mataracı
PMID: 29664422  doi: 10.5543/tkda.2017.98442  Sayfalar 169 - 174

2.
Akut koroner sendromlu hastalarda antitrombotik yönetim yaklaşımlarının uzun dönem takibi
Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in acute coronary syndrome patients
Fatih Sinan Ertaş, Lale Tokgozoglu, On Behalf Of The Epicor Study Group
PMID: 29664423  doi: 10.5543/tkda.2017.66724  Sayfalar 175 - 183

3.
Ailevi Akdeniz ateşi’nde lipit profili ve aterojenik indeks düzeyleri ve bunların trombosit indeksleri ile ilişkisi
Lipid profile and atherogenic indices and their association with platelet indices in familial Mediterranean fever
Gökhan Çakırca, Muhammet Murat Çelik
PMID: 29664424  doi: 10.5543/tkda.2018.93762  Sayfalar 184 - 190

4.
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kalp otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile incelenmesi
Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless leg syndrome
Abdülmelik Yıldız, Cennet Yıldız, Ahmet Karakurt
PMID: 29664425  doi: 10.5543/tkda.2018.33896  Sayfalar 191 - 196

5.
Miyokart enfarktüsü olan kişilerin bakış açısından hizmet kalitesi
Service quality from the perspective of myocardial infarction patients
Kamal Gholipour, Jafar Sadegh Tabrizi, Solmaz Azimzadeh, Samad Ghafari, Shabnam Iezadi
PMID: 29664426  doi: 10.5543/tkda.2017.90250  Sayfalar 197 - 204

6.
Erken miyokart enfarktüsü öyküsü olan genç hastalarda statinlerin sirtuin 1 ve endotel nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine etkisi
Effect of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression in young patients with a history of premature myocardial infarction
Aylin Hatice Yamaç, Ülkan Kılıç
PMID: 29664427  doi: 10.5543/tkda.2018.32724  Sayfalar 205 - 215

OLGU BILDIRISI
7.
Pulmoner arter kanlanması koroner arterler yoluyla olan pulmoner atrezili iki olgu sunumu ve cerrahi tedavisi
Case report and the surgical treatment of two cases with pulmonary atresia in which pulmonary arteries is circulated by coronary arteries
Kahraman Yakut, Kürşad Tokel, Birgül Varan, Ilkay Erdoğan, Murat Özkan
PMID: 29664428  doi: 10.5543/tkda.2017.98047  Sayfalar 216 - 220

8.
İkinci kuşak balon kullanılarak gerçekleştirilen pulmoner ven ablasyonundan sonra kriyoenerjiye sekonder özofagus ülserleri
Esophageal ulcers secondary to cryoenergy after pulmonary vein ablation using the second-generation balloon
Luis Álvarez- Acosta, Alejandro Quijada- Fumero, Raquel Pimienta- González, Julio S. Hernández- Afonso
PMID: 29664429  doi: 10.5543/tkda.2017.60780  Sayfalar 221 - 222

9.
Kounis sendromu: Triamsinolon tedavisi sonrası gözlenen paradoksal bir ST-yükselmesiz miyokart enfarktüsü olgusu
Kounis syndrome: a paradoxal non-ST elevation myocardial infarction case after triamcinolone treatment for dermatitis
Mücahid Yılmaz, Hasan Korkmaz
PMID: 29664430  doi: 10.5543/tkda.2017.58827  Sayfalar 223 - 227

10.
Koroner anjiyografi için güvenli girişim yeri: Enfiye çukuru
Safe entry site for coronary angiography: Snuff box
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Can Yücel Karabay
PMID: 29664431  doi: 10.5543/tkda.2017.74711  Sayfalar 228 - 230

11.
Kalp-böbrek alıcısında yaygın adenovirüs enfeksiyonu
Disseminated adenovirus infection in heart and kidney transplant
Jack Xu, Keval V Patel, Melroy Dsouza, Jesus Almendral, Kanika Mody, Deepa Iyer
PMID: 29664432  doi: 10.5543/tkda.2017.74957  Sayfalar 231 - 233

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Künt göğüs travmasını takiben triküspit kapağın korda tendine rüptürü
Ruptured chorda tendinea of the tricuspid valve following blunt chest trauma
Ahmet Güner, Cagatay Önal, Sabahattin Gündüz, Emrah Bayam, Mehmet Özkan
PMID: 29666357  doi: 10.5543/tkda.2017.78007  Sayfa 234
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

13.
Aort koarktasyonu, sakküler toraks aort anevrizması ve ilişkili kollateral damarın tamamen perkütan endovasküler yaklaşımla tedavisi
Treatment of aortic coarctation, saccular thoracic aortic aneurysm, and corresponding feeding collateral vessel with a fully percutaneous endovascular approach
Ertan Vuruşkan, Gökhan Altunbaş, Fatma Yılmaz Coşkun, Osman Başpınar, Murat Sucu
PMID: 29664433  doi: 10.5543/tkda.2017.56068  Sayfa 235
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

14.
Devasa yüzeyel torakoabdominal kollateralleri olan bir Glenn şantının tıkanması
Obstruction of a Glenn shunt with huge superficial thoracoabdominal collaterals
Laya Zarrabi, Ahmad Yamini- Sharif, Behnam Hedayat, Ali Hosseinsabet
PMID: 29664434  doi: 10.5543/tkda.2017.94137  Sayfa 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

15.
Sol atriyum içindeki pinpon topu
A ping pong ball in the left atrium
Mehmet Çelik, Ahmet Güner, Emine Alpay, Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci
PMID: 29664435  doi: 10.5543/tkda.2017.70829  Sayfa 237
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
16.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 238
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi