ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (5)
Cilt: 45  Sayı: 5 - Temmuz 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Dilek Ural
Sayfa VII

ARAŞTIRMA
2.
Türkiye’de kadın ve kentli katılımcıların ölüm oranında olumsuz eğilim ve TEKHARF 2016 taraması bildirisi
Female and urban participants demonstrate an adverse trend in overall mortality in Turkey – and a report on the TARF survey 2016
Altan Onat, Mehmet Özbek, Süleyman Karakoyun, Okan Uzun, Muhammed Keskin, Yusuf Karadeniz, Mert I. Hayıroğlu, Volkan Çamkıran, Adnan Kaya, Günay Can
PMID: 28694392  doi: 10.5543/tkda.2017.76746  Sayfalar 391 - 397

3.
SURF (SUrvey of Risk Factor Management) çalışması Türkiye değerlendirmesi: Türkiyeden farklı basamaklardan 15 sağlık merkezinin verilerinde kardiyovasküler risk faktörleri kontrol oranları
Survey of Risk Factor Management (SURF) data of Turkey: Cardiovascular risk factor control ratios in 15 different types of healthcare centers
Lale Tokgözoğlu, Aytekin Oğuz, Mustafa Kemal Balcı, Ahmet Temizhan, Esma Güldal Altunoğlu, Osman Bektaş, Güler Aslan, Özgün Iyigün, Ahmet Kara, Handan Tanrıverdi Pınar, Saffet Yavuz, Murat Tekin, Saffet Ercan, Selda Çelik, Özlem Sezgin Meriçliler, İrem Bozkurt Çakır
PMID: 28694393  doi: 10.5543/tkda.2017.39032  Sayfalar 398 - 407

4.
Ekstrakorporal şok dalga litotripsi uygulanan erişkin hastalarda elektrokardiyografik parametrelerin değerlendirilmesi
Assessment of electrocardiographic parameters in adult patients undergoing extracorporeal shockwave lithotripsy
Gündüz Durmuş, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Semi Öztürk, Ender Özal, Yasin Çakıllı, Tuncay Kırış, Barış Güngör, Ahmet Taha Alper, Mehmet Mustafa Can, Osman Bolca
PMID: 28694394  doi: 10.5543/tkda.2017.59084  Sayfalar 408 - 414

5.
Kronik kalp yetersizliğinin kötüleşmesi nedeniyle hastaneye yatırılan ciddi hiponatremik hastalarda tolvaptan kullanımı: Türkiye’de tek merkezden ilk deneyim
Use of tolvaptan in patients hospitalized for worsening chronic heart failure with severe hyponatremia: The initial experience at a single-center in Turkey
Saim Sağ, Aysel Aydin Kaderli, Abdülmecit Yildiz, Bülent Cuma Gül, Bülent Özdemir, Ibrahim Baran, Sümeyye Güllülü, Ali Aydınlar, Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 28694395  doi: 10.5543/tkda.2017.80026  Sayfalar 415 - 425

6.
Kronik mitral yetersizliği olan hastalarda 12. aylık takiplerin sonunda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının subklinik düzeyde strain inceleme ile değerlendirilmesi
Assessment of subclinical left ventricular systolic function using strain imaging in the follow-up of patients with chronic mitral regurgitation
Selen Yurdakul, Ali Doğan, Saide Aytekin
PMID: 28694396  doi: 10.5543/tkda.2017.92837  Sayfalar 426 - 433

7.
Pulmoner arteriyel hipertansiyonlu bireylerde hastalık şiddetinin üst ekstremite kas kuvveti, egzersiz kapasitesi ve günlük yaşam aktivitelerine etkisi
Effect of disease severity on upper extremity muscle strength, exercise capacity, and activities of daily living in individuals with pulmonary arterial hypertension
Buse Özcan Kahraman, İsmail Özsoy, Serap Acar, Ebru Özpelit, Bahri Akdeniz, Can Sevinç, Sema Savcı
PMID: 28694397  doi: 10.5543/tkda.2017.24557  Sayfalar 434 - 440

OLGU BILDIRISI
8.
Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardili bir hastada polimorfik ventriküler taşikardiye bağlı elektriksel fırtınanın renal sempatik denervasyon yardımıyla tedavisi
Renal sympathetic denervation assisted treatment of electrical storm due to polymorphic ventricular tachycardia in a patient with cathecolaminergic polymorphic ventricular tachycardia
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Kıvanç Yalın
PMID: 28694398  doi: 10.5543/tkda.2017.72773  Sayfalar 441 - 449

9.
Ailevi hipertrofik kardiyomiyopati: MYBPC3 geninde yeni bir mutasyon olan bir olgu
Familial hypertrophic cardiomyopathy: A case with a new mutation in the MYBPC3 gene
Olgu Hallioglu Kilinc, Dilek Giray, Atil Bisgin, Sevcan Tug Bozdogan, Derya Karpuz
PMID: 28694399  doi: 10.5543/tkda.2016.56267  Sayfalar 450 - 453

10.
Carpenter sendromu ve çift çıkışlı sağ ventrikül birlikteliği
Co-occurrence of Carpenter syndrome and double outlet right ventricle
Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, İbrahim Güler
PMID: 28694400  doi: 10.5543/tkda.2016.16040  Sayfalar 454 - 457

11.
Pulmoner hipertansiyon ile komplike olan tip 1 nörofibromatozis: Olgu sunumu
Type 1 neurofibromatosis complicated by pulmonary arterial hypertension: a case report
Murathan Küçük, Can Ramazan Öncel, Mustafa Uçar, Aytül Belgi Yıldırım
PMID: 28694401  doi: 10.5543/tkda.2016.36897  Sayfalar 458 - 461

12.
Abdominal aort anevrizması tamiri sonrası geç dönemde renal arter tıkanması ve stent ile böbrek fonksiyonlarının kurtarılması
Renal artery occlusion in the late postoperative period managed with renal artery stenting after endovascular abdominal aortic aneurysm repair and renal function salvage
Mustafa Serkan Karakaş, Necmettin Korucuk, Cemal Kemaloğlu, Refik Emre Altekin, İbrahim Demir
PMID: 28694402  doi: 10.5543/tkda.2016.99590  Sayfalar 462 - 465

13.
Amoksisilin/klavulonat kullanımına ikincil gelişen Kounis sendromunun ilginç başvurusu: Koroner vazospazmına eşlik eden uygun implante edilebilir defibrilatör şoklaması
Interesting presentation of Kounis syndrome secondary to amoxicillin/clavulanate use: Coronary vasospasm and simultaneous appropriate implantable defibrillator shock
Uğur Canpolat, Duygu Koçyiğit, Kudret Aytemir
PMID: 28694403  doi: 10.5543/tkda.2017.38845  Sayfalar 466 - 469

DAVETLI DERLEME
14.
Kardiyovasküler hastalıkların fizyopatolojisinde, tanı ve tedavisinde -omik teknolojileri
The role of -omics technology in the pathophysiology, diagnosis, and treatment of cardiovascular diseases
Ümit Yaşar Sinan, Serkan Unlu
PMID: 28694404  doi: 10.5543/tkda.2016.36485  Sayfalar 470 - 484

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Metastatik kitle nedeniyle oluşan yalancı perikardiyal tamponat kliniği
Pseudo-pericardial tamponade caused by huge mediastinal metastatic mass
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Gül, Murat Karamanlıoğlu, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 28694405  doi: 10.5543/tkda.2016.02680  Sayfa 485
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Elektrod kırığının beklenmedik bir nedeni: Sağ ventrikül elektrodu içinde bırakılan stile
Unexpected cause of lead fracture: A stylet left inside the right ventricular pacemaker lead
Ahmet Hakan Ateş, Uğur Arslan, Huriye Yücel, Ilksen Atasoy Günaydın, Mustafa Yenerçağ
PMID: 28694406  doi: 10.5543/tkda.2016.63252  Sayfa 486
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Giant aortic vegetation caused by uncommon microorganism
María Facenda Lorenzo, Javier Poncela Mireles, Carlos Acosta Materán, Ana Laynez Carnicero, Rafael Llorens León
PMID: 28694407  doi: 10.5543/tkda.2016.82178  Sayfa 487
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Brakiyosefalik arter stenozuna sekonder dijital nekroz
Digital necrosis secondary to brachiocephalic artery stenosis
Abdulrahman Naser, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Khagani İsgandarov, Cevat Kırma
PMID: 28694408  doi: 10.5543/tkda.2017.15863  Sayfa 488
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi
Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience
Ali Çoner, Davran Çiçek
PMID: 28694409  doi: 10.5543/tkda.2017.64609  Sayfa 489
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Authors’ reply
Authors’ reply
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı, Fatih Şen, Mehmet Kadri Akboğa, Erol Kalender, Samet Yılmaz, Orhan Maden, Hatice Selçuk, Timur Selçuk, Ahmet Temizhan
PMID: 28694410  Sayfa 490
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Amoxicillin/clavulanate allergic reaction, implantable defibrillator shock, and Kounis syndrome: Pathophysiological considerations
Nicholas G Kounis, Ioanna Koniari, Dimitrios Velissaris, Nikolaos Patsuras, George Hahalis
PMID: 28694411  doi: 10.5543/tkda.2017.00671  Sayfalar 490 - 492
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience
Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience
Fatih Kahraman, Serdar Güler, Tülay Oskay
PMID: 28694412  doi: 10.5543/tkda.2017.75088  Sayfa 492
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Authors’ reply
Authors’ reply
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı, Fatih Şen, Mehmet Kadri Akboğa, Erol Kalender, Samet Yılmaz, Orhan Maden, Hatice Selçuk, Timur Selçuk, Ahmet Temizhan
PMID: 28694413  Sayfa 493
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
24.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 494
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi