Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dabigatran kullanımı altında komplike olmayan tip B aort diseksiyonlu hastanın kısa dönem takibi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 413-416 | DOI: 10.5543/tkda.2018.96892

Dabigatran kullanımı altında komplike olmayan tip B aort diseksiyonlu hastanın kısa dönem takibi

Özge Turgay Yıldırım1, Mustafa Emin Çanakçı2, Fatih Aydın1, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın2, Ercan Akşit3
1Eskişehir Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Devlet Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Bu olgu sunumunda tip B aort diseksiyonu tanılı 57 yaşında bir kadın hastanın atriyal fibrilasyon nedenli başlanan dabigatran tedavisi altında takibi özetlendi. Hastanın tip A diseksiyon nedenli 8 yıl önce aort kapak tamiri ve çıkan aorta ve aortik arkta dakron greft implantasyonu hikayesi vardı. Cerrahiden sonraki bilgisayarlı tomografi incelemelerinde inen aorttan iliyak arterlere uzanan bir diseksiyon flebi görülmüş, ancak hasta semptomsuz olduğundan tekrar ameliyat edilmemişti. Hastanın 6 ay önce tarafımıza başvurusunda atriyal fibrilasyon tanısı kondu. CHA₂DS₂VASc skoru 3 olan hastaya dabigatran tedavisi başlandı. Hastanın aort anevrizma ve diseksiyonu ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi ile 6 ay takip edildi ve bu süreçte hastanın diseksiyon hattında ilerleme veya embolik/hemorajik komplikasyon görülmedi. Yaptığımız literatür taramasına göre bu olgu sunumu dabigatran tedavisi altında tip B aort diseksiyonu takibi yapılan ilk olgudur. Bu olgu neticesinde dabigatran kullanımının komplikasyonsuz tip B aort diseksiyonunda güvenli olabileceği sonucuna varılmıştır. Daha net bir sonuca varmak için daha uzun takipli daha çok olgu içeren çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, bilgisayarlı tomografi; dabigatran; Tip B aort diseksiyonu.

Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit. Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 413-416

Sorumlu Yazar: Özge Turgay Yıldırım, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale