Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çocuklarda Aort Kapak Replasmanı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 97-99

Çocuklarda Aort Kapak Replasmanı

Hassan RAFFA1
King Fahd Heart Center, Jeddah, King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia

14 yaşından küçük 83 çocukta aort kapağı değiştirildi; bunların 9'unda aort darlığı eşlik ediyordu. Beşi hariç hepsi erkek olan çocukların 71'i fonksiyonel sınıf III, 12'si sınıf IV te bulunuyordu. Önceleri 15 çocuğa domuz perikardından bioprotez kapak yerleştirilmişken, 1983 yılından beri yalnız mekanik iki-yaprakçıklı (16'sı St. Jude, 52'si Duromedics) kapak implante edildi. Erken postoperatif dönemde üç çocuk kaybedildi (mortalite %3.6). Tromboembolizmi önlemek amacıyla dipyridamole veya aspirin kullanılan tüm çocuklarda, emboli sıklığı hasta-yılı başına %2 bulundu. Aort kapak replasmanına çocuklarda seyrek başvurulduğu için, bu cerrahi deneyim bildirildi.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak replasmanı, bioprotez kapak, çocukluk çağı

Aortic Valve Replacement in Children

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hassan RAFFA. Aortic Valve Replacement in Children. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 97-99
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale