Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnferiyor Akut Miyokard İnfarktüsünde Sağ Ventrikül Tutulumunun Gösterilmesinde Görsel ve Kantitatif Radyonüklid Yeni bir Yöntem: Tc-99m Sestamibi Gated SPECT Perfüzyon Görüntüleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 8-17

İnferiyor Akut Miyokard İnfarktüsünde Sağ Ventrikül Tutulumunun Gösterilmesinde Görsel ve Kantitatif Radyonüklid Yeni bir Yöntem: Tc-99m Sestamibi Gated SPECT Perfüzyon Görüntüleme

Mehmet AKSOY1, Tülin KURT1, Ayşe Emre PINARLI1, Metin GÜRSÜRER1, Dursun ÜNAL1, Birsen ERSEK1
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Çalışmamızda teknesyum-99m sestamibi ile yapılan gated SPECT perfüzyon görüntülemeyi kullanarak, geliştirdiğimiz görsel ve kantitatif yeni bir yöntemle sağ ventrikülün görüntülenmesi, böylece miyokard perfüzyonu ile fonksiyonel değerlendirmenin aynı anda sağlanarak inferiyor akut miyokard infarktüsünde sağ ventrikül tutulumunun (RVI) incelenmesini amaçladık. Elektrokardiyografik olarak RVI düşünülen 14 hasta ile kontrol grubunu oluşturan 16 normal olgu çalışmaya dahil edildi. RVI tanısını doğrulamak için hastalara hemodinamik monitörizasyon ve koroner anjiyografi uygulandı. Tümünde RVI ile uyumlu hemodinamik bulgular ve sağ koroner arter proksimalinde tıkanıklık saptandı. Hemodinamik parametreler normale döndükten sonra (ortalama 6. gün) aynı günde olacak şekilde ekokardiyografik ve gated SPECT inceleme yapıldı. Sirkumferansiyel analiz yöntemiyle normal olguların gated görüntülerine kantitatif değerlendirme uygulandı. Sol ventrikül maksimum sistolik (ES) sayımı ortalama 138±13/piksel, sağ ventrikül maksimum ES sayımı ortalama 48±8/piksel bulundu. Maksimum sol ventrikül aktivitesine normalize edilmiş olan renk skalası geliştirilen yöntemle maksimum sağ ventrikül aktivitesine normalize edilerek sol ventrikül maskelendi ve tüm olgularda sağ ventrikül görülür hale geldi. ES perfüzyon 5 puanlı (0: normal; 4: radyoaktif tutulum yok), duvar hareketi 4 puanlı (0:akinezi/diskinezi; 3: normal) ve sistolik kalınlaşma da 4 puanlı (0: sistolik kalınlaşma yok; 3: normal) sistemlere göre skorlandı. Perfüzyon skoru ?2 ve duvar hareket skoru ?1 bulunanlar RVI kabul edildi. Bu görsel değerlendirme ile hastaların hepsinde (%100) RVI tanısı konuldu. Ayrıca RVI olan segmentlere kantitatif analiz yapıldığında tümünde ortalama 19±6 sayım/piksel değeri ile normal olguların alt sınırı olan 33 sayım/piksel'den daha düşük ES değerleri elde edildi (p<0.0001). Ekokardiyografiyle ise ancak hastaların %57'si tanınabildi. Sonuç olarak, geliştirdiğimiz görsel ve kantitatif yeni yöntemle gated SPECT perfüzyon görüntülemenin, RVI tanısında radyonüklid yeni bir yöntem olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gated SPECT, inferiyor miyokard infarktüsü, sağ ventrükül tutulumu.

A New Radionuclide Method for Detecting Right Ventricular Involvement in nferior Acute Myocardial Infarction: Tc-99m SESTAMIBI Gated SPECT Imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet AKSOY, Tülin KURT, Ayşe Emre PINARLI, Metin GÜRSÜRER, Dursun ÜNAL, Birsen ERSEK. A New Radionuclide Method for Detecting Right Ventricular Involvement in nferior Acute Myocardial Infarction: Tc-99m SESTAMIBI Gated SPECT Imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(1): 8-17
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale