Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Genç akut koroner sendromlu hastalarda apelin gen polimorfizminin tıkayıcı koroner arter hastalığı ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 520-526 | DOI: 10.5543/tkda.2017.95849

Genç akut koroner sendromlu hastalarda apelin gen polimorfizminin tıkayıcı koroner arter hastalığı ile ilişkisi

Ramazan Güven1, Kamil Can Akyol2, Nermin Bayar3, Mustafa Keşaplı2, Muhammed İkbal Şaşmaz4, Asım Arı5, Şakir Arslan3
1Bitlis State Hospital, Acil Tıp Bölümü, Bitlis
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya
4Servergazi Devlet Hastanes, Acil Tıp Bölümü, Denizli
5Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Acil Tıp Bölüm, Gaziantep

AMAÇ
Biz bu çalışmayla genç akut koroner sendromlu (AKS) olgularda apelin (APLN) geninin ilk defa tespit edilen V103V, 6140AG, TGA-Stop-TAA Stop ve 6016CA polimorfizmlerinin kritik koroner arter hastalığı (KAH) varlığı ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu çalışma ileriye dönük kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya alınan olgular iki gruba ayrıldı. Birinci grubu koroner arterlerinde kritik lezyon saptanan 132 hasta oluşturdu. Kontrol grubunu ise koroner arterleri normal veya kritik olmayan aterosklerotik lezyon saptanan 41 olgu oluşturdu.

BULGULAR
Gen polimorfizmlerinden V103V’nin GG genotipi kritik KAH’lı hastalarda kontrol grubuna göre daha sık rastlandı (%67.4 ve %46.3). Buna karşın GT genotipi kontrol grubunda daha sıktı (%53.7 ve %32.6). Tek ve çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, V103V’nin GG genotipinin kritik KAH varlığı için bağımsız öngördürücü olduğu saptandı (odds oranı: 2.397; %95 Güven Aralığı 1.174–4.892; p=0.016).

SONUÇ
Apelin geni V103V polimorfizminde GG genotipine sahip hastalar aterosklerotik kritik lezyon varlığı yönünden kontrol grubuna göre yüksek risk altındadır.

Anahtar Kelimeler: Apelin, genetik analiz, erken ateroskleroz.

The association between apelin gene polymorphism and coronary artery disease in young patients with acute obstructive coronary syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ramazan Güven, Kamil Can Akyol, Nermin Bayar, Mustafa Keşaplı, Muhammed İkbal Şaşmaz, Asım Arı, Şakir Arslan. The association between apelin gene polymorphism and coronary artery disease in young patients with acute obstructive coronary syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(6): 520-526

Sorumlu Yazar: Ramazan Güven, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale