Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 150-154

Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Atriyal Natriüretik Peptid Düzeyleri

Y.Emrullah BAŞAR1, Metin KILINÇ1, Ali ERGİN1, Servet ÇETİN1, Muzaffer ÜSTDAL1, Ahmet H.KÖKER1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Biyokimya Anabilim Dalları, Kayseri

Akut miyokard infarktüsü nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip edilen 17 hastada (15 erkek, 2 kadın) atriyel natriüretik peptid (ANP) düzeyleri ölçüldü. Kan örnekleri, göğüs ağrısı başladıktan sonraki 12, saatte alındı ve kontrol grubunu oluşturan 10 sağlıklı kişinin (8 erkek, 2 kadın) ANP düzeyleriyle karşılaştırıldı. Hasta grubunun ANP düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01). inferior miyokard infarktüsünde ANP düzeyleri anterior miyokard infarktüsüne göre anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Trombolitik tedavi alanlarda ANP, almayanlara oranla anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.01). Bu bulgular, ister direkt miyokard hasarına, isterse infarktüs nedeniyle gelişen fonksiyon bozukluğuna bağlı olsun, akut miyokard infarktüsünde ANP düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, antriyal natriüretik peptid

Atrial Natriuretic Peptide Levels in Patients with Acute Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Emrullah BAŞAR, Metin KILINÇ, Ali ERGİN, Servet ÇETİN, Muzaffer ÜSTDAL, Ahmet H.KÖKER. Atrial Natriuretic Peptide Levels in Patients with Acute Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 150-154
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale