Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Çeviri: Avrupa sistematik koroner risk değerlendirme skoru ≥%5 veya Framingham riski >%20 olan hastalarda birincil koruma için rosuvastatin: JUPITER çalışmasının Avrupa sağlık otoriteleri tarafından talep edilen post hoc analizleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 19-28

Çeviri: Avrupa sistematik koroner risk değerlendirme skoru ≥%5 veya Framingham riski >%20 olan hastalarda birincil koruma için rosuvastatin: JUPITER çalışmasının Avrupa sağlık otoriteleri tarafından talep edilen post hoc analizleri

Bu Türkçe tıpkıbasım çevirinin hazırlanması dergimize ait değildir ve yazının yayımlanması için izin alınmıştır (Aslı European Heart Journal'da yayimlanmistir. doi: 10.1093/eurheartj/ehq370

Hedefler: Kısa bir süre önce Avrupa sağlık otoriteleri, JUPITER çalışması temelinde, genel riskin "yüksek" kabul edildiği hastalarda ilk majör kardiyovasküler olayların azaltılmasını hedefleyen birincil koruma olarak rosuvastatin kullanımını onaylamıslardır. Genel risk "yüksekliği", ya Framingham risk skorunun >%20 ya da Avrupa sistematik koroner risk değerlendirme skorunun (SCORE) ≥%5 olması diye kabul edilmiştir. Ancak, bunların post hoc analizler olmaları nedeniyle, bugüne kadar klinik hekim topluluğu söz konusu alt grupları tanımlayan verilere erişim olanağı elde edememiştir.

Yöntemler ve
SONUÇLAR
Lipoprotein kolesterol (LDL-K) değerlerinin 130 mg/dL (<3.4 mmol/L) olmasına karsılık, yüksek duyarlılıklı (hs, highsensitivity) testle ölçülen C-reaktif protein düzeylerinin görünüşte yüksek olması nedeniyle vasküler risk artışı saptanmış ≥50 yaşındaki erkeklerden ve ≥60 yaşındaki kadınlardan oluşan, görünürde sağlıklı 17,802 katılımcı, günde 20 mg rosuvastatin veya plasebo uygulanan gruplara randomize edilmiştir. Başlangıçta genel kardiyovasküler riski yüksek olan katılımcılar 10 yıllık Framingham risk skorunun >%20 ya da SCORE riskinin ≥%5 olması temelinde belirlenmiştir. Framingham riski >%20 olan katılımcıların medyan 1.8 yıllık (maksimum 5 yıllık) izlenmesi sırasında rosuvastatin ve plasebo gruplarındaki katılımcılarda miyokard infarktüsü/inme/kardiyovasküler ölüm oranlarının, sırasıyla 1000 kisi-yıl başına 9.4 ve 18.2 olduğu saptanmıştır [tehlike oranı (HO, hazard ratio): 0.50, %95 güven aralığı (GA): 0.27-0.93, P = 0.028]. SCORE riski ≥%5 olan katılımcılarda bunlara karşılık gelen değerler ise ≥65 yas için risk çıkarsaması yapılan modelde 6.9 ve 12.0 (HO: 0.57, %95 GA: 0.43–0.78, P = 0.0003), yaş için risk tavanının 65 yaş kabul edildiği modelde ise 5.9 ve 12.7 olmuştur (HO: 0.47, %95 GA: 0.32–0.68, P < 0.0001).


YORUM
Genel kardiyovasküler riskleri yüksek olan (10 yıllık Framingham risk skorunun >%20 ya da SCORE riskinin ≥%5 olması temelinde) ve hs C-reaktif protein değerleri yüksek çıkan, buna karşılık LDL-K değerleri farmakolojik tedavi gerektirmeyen hastalara birincil koruma amacıyla uygulanan 20 mg rosuvastatin tedavisiyle majör kardiyovasküler olaylarda anlamlı azalma sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rosuvastatin, Koroner kalp hastalığı, C-reaktif protein, Yüksek risk

Translation: [Rosuvastatin for primary prevention in patients with European systematic coronary risk evaluation risk ≥5% or Framingham risk >20%: post hoc analyses of the JUPITER trial requested by European health authorities]

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Translation: [Rosuvastatin for primary prevention in patients with European systematic coronary risk evaluation risk ≥5% or Framingham risk >20%: post hoc analyses of the JUPITER trial requested by European health authorities]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(4): 19-28
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale